Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov

 

Stravovací řád školní jídelny

 

Č.j.: S11/16

 

Platnost od 1.9.2016

 

1. Přihlášení ke stravování

Každý strávník školní jídelny (zákonný zástupce žáka) je povinen vyplnit „Závaznou přihlášku ke stravování“. Nesprávně, nebo neúplně vyplněné přihlášky ke stravování nebudou přijaty. Po vyplnění přihlášky je strávník automaticky přihlášen ke stravování na každý den, pokud se neodhlásí. Neplacení stravného je důvodem pro vyřazení ze stravování. Na neplacení stravného a případné vyřazení ze stravování bude strávník upozorněn.

 

2. Způsoby platby stravného

 

- formou inkasa z účtu zákonného zástupce strávníka. Na základě zajištění souhlasu u svého peněžního ústavu, který zajistí zákonný zástupce a daný formulář předá vedoucí ŠJ. Převodní transakce (platby stravného) již zajišťuje vedoucí ŠJ, a to vždy sedmnáctého dne daného měsíce.

- složenkou – složenka musí být podána na poště nejdéle 15. den v měsíci.

Škola neakceptuje platby stravného vkladovou složenkou!!!

Platby se provádí za skutečně projedené obědy v daném měsíci. Částka za stravné je vyčíslena následující měsíc.  Strávníci, kteří hradí stravné složenkou (v případě MŠ zákonní zástupci žáků)  obdrží konkrétní částku k úhradě na útržku od vedoucí ŠJ. Je třeba uhradit přesnou částku, která je stanovena. Pokud bude uhrazena jiná, než předepsaná částka, nebude organizace platbu akceptovat!

 

3. Cena stravy – dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 463/2011 Sb.

Mateřská škola – strávníci do 6 let

Celý den         33,-  Kč                      přesnídávka              10,- Kč 

                                                           oběd                         16,- Kč

                                                           odpolední svačina      7,- Kč

Mateřská škola – strávníci od 7 let

Celý den           35,- Kč                     přesnídávka               10,- Kč

                                                          oběd                           18,- Kč  

                                                          odpolední svačina        7,- Kč

Základní škola

1. až 4. ročník             21,- Kč

5. až 8. ročník             22,- Kč            (patnáctiletí žáci         23 Kč)

9. ročník                     23,- Kč

 

Cizí strávníci               54,- Kč

 

Zaměstnanci školy      23,- Kč

 

 

 

 

 

4. Odhlášky

Odhlašování stravování je třeba provést den předem, nebo do 8 hodin ráno daný den. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel!

 

V případě onemocnění žáka je podle ustanovení vyhlášky č. 463/2011 Sb., o školním stravování, v platném znění, se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení považuje za pobyt ve škole. Z výše uvedeného vyplývá, že pouze první den nemoci dítěte má dítě a žák právo odebrat oběd do jídlonosičů ve stanovenou dobu.

 Odhlásit obědy je možné:

-osobně ve školní jídelně

- telefonicky – tel.: 731 495 613

- mailem – grulichova.jidelna@seznam.cz

 

Hromadné odhlášky

Žáci jsou automaticky odhlášeni na všechny prázdniny stanovené MŠMT. Dále jsou žáci odhlašováni hromadně na akce školy konané mimo školu (výlety, soutěže, kurzy, apod.).

Tyto odhlášky zajišťuje třídní učitel nebo pedagog, který danou akci zabezpečuje a to 10 dní před akcí.

 

Stravování žáků ZŠ v době prázdnin

Podle ustanovení §zákona č. 472/2011 Sb., školský zákon, v platném znění, se školní stravování uskutečňuje pouze v době pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se nepovažuje pobyt ve školní družině v době, kdy není školní docházka (prázdniny a ředitelské volno). Pokud je školní jídelna v tyto dny v provozu, mohou se žáci stravovat za cenu jako cizí strávníci.

 

5. Doba výdeje jídla

Doba výdeje oběda

Pro žáky ZŠ je doba výdeje oběda stanovena od 11,30 do 12,00 hodin, od 12,30 do 13,45 hodin.

Pro cizí strávníky je doba výdeje oběda stanovena od 12,00 do 12,30 hodin.

Výše uvedená výdejní doba platí v nejnutnějším případě i pro výdej do jídlonosičů.

 

Doba výdeje jídla pro MŠ

Přesnídávka                9,00 hodin              (zajišťuje  kuchařka pí. Vrtišková, Homolová)

Oběd                          12,00 hod.            (zajišťuje kuchařka pí. Jana Homolová a školnice MŠ                                                           pí. Miluše Pohanová)

                                   11, 30 až 12,00  pro horní oddělení MŠ, které se stravuje ve školní                                                                  jídelně

Odpolední svačina     14,30 hod.              (zajišťuje kuchařka pí. Vrtišková, Homolová).

 

6. Zajištění dozoru nad žáky ZŠ, provoz školní jídelny

Vyučující poslední vyučovací hodiny dané třídy odvedou žáky do školní jídelny, kde je předají učiteli konajícímu dozor ve školní jídelně.

Při čekání na jídlo a při jídle zachovávají žáci pravidla slušného chování. Na chování žáků ve školní jídelně dohlíží určený dozor.

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě, u jídla žáci zachovávají klid a nehovoří. Po dojedení oběda si žáci své místo po sobě zkontrolují, případné nečistoty odstraní, zasunou židle.

Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní potřebná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu osušit.

Žáci, kteří se během čekání na jídlo chovají nevhodně, budou vykázáni mimo jídelnu a strava jim bude podána jako posledním.

Bez vědomí personálu školní jídelny se nesmí odnášet inventář, jako jsou sklenice, talíře a příbory, mimo školní jídelnu.

Pedagogický dozor, dodržuje stanovený čas příchodu strávníků-žáků do školní jídelny

 

7. Stravování zaměstnanců školy

Zaměstnanci školy mají nárok vyplývající z kolektivní smlouvy na příspěvek na stravování ve školní jídelně ve výši 10,-  Kč na zaměstnance na jeden oběd, zbývající částku ve výši 13,-  Kč si hradí zaměstnanec z vlastních prostředků. Možnost čerpání příspěvku na stravování mají pracovníci, kteří ten den vykonávali práci v místě svého pracoviště nejméně v délce 3 hodin pracovní doby.

 

Závěrečná ustanovení

  1. Zrušuje      se předchozí znění stravovacího řádu ze dne 28.08.2015, č. j. S6/15      Uložení směrnice v archivu školy se řídí skartačním řádem pro školy a      školská zařízení.
  2. Zaměstnanci      školní jídelny byli s tímto řádem seznámeni dne: ………..............
  3. Zákonní      zástupci nezletilých strávníků a strávníci byli o vydání řádu informováni      prostřednictvím informačního letáku. Řád je pro ně zpřístupněn u vstupu do      školní jídelny a na internetových stránkách školy. Tento řád také obdržely      i firmy, které se ve školní jídelně stravují.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ..................................................

V Miličíně   30.8.2016                                                          Věra Maršálková, ř.š.


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov
Tyršovo náměstí 248, 257 86 Miličín
731 410 043