Kontaktujte nás: 731 410 043 | skola@milicin.cz

 DOTAZNÍK PRO RODIČE

 

ÚDAJE PRO ŠKOLNÍ MATRIKU PODLE § 22 a § 28 ZÁKONA č. 561/2004 Sb.

 

1. Údaje o žákovi/žákyni :

 

Jméno a příjmení žáka/žákyně: _________________________________________________

 

Datum narození:____________________________Rodné číslo:_______________________

 

Místo narození:____________________________ Okres:__________________________

 

Státní občanství:___________________________ Zdrav.pojišťovna:________________

 

Místo trvalého pobytu:_______________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Obec: ___________________________ Pošta: ________________________________

 

Kontaktní adresa (pokud se neshoduje s trvalým bydlištěm)

_________________________________________________________________________

 

2. Údaje o zákonných zástupcích:

 

Jméno a příjmení, titul otce:__________________________________________________

 

Místo trvalého pobytu:_______________________________________________________

 

Adresa pro doručování písemností (je-li jiná, než místo trvalého pobytu): ______________

 

_________________________________________________________________________

 

Telefon:__________________________Mobilní telefon:__________________________

 

Telefon do zam.:_______________________ E-mail:______________________________

 

Jméno a příjmení, titul matky:________________________________________________

 

Místo trvalého pobytu:_______________________________________________________

 

Adresa pro doručování písemností (je-li jiná, než místo trvalého pobytu): ______________

 

_______________________________________________________________________

 

Telefon:__________________________Mobilní:______________________________

 

Telefon do zam.:_______________________ E-mail:______________________________

3. Zařazení žáka/žákyně:

 

Bude navštěvovat školní družinu/klub: ano - ne

 

4. Zdravotní omezení, chronické onemocnění dítěte:

 

5. Zvláštní schopnosti a dovednosti, které je možné při vzdělání zohlednit:

 

6. Další poznámky zákonného zástupce:

 

7. Souhlas zákonného zástupce

 

Souhlasím s tím, aby ZŠ Miličín používala fotografie žáka žákyně) a jeho (její) školní práce pro prezentaci školy.

 

ano – ne

 

V _____________________________ dne: ___________________

 

Podpis zák. zástupců: _______________________________________________

 

Pozn.: Výše uvedené osobní údaje jsou nutné k vedení dokumentace a školní matriky dle § 28 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.