OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Koncepce domácí přípravy žáků


Domácí příprava je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a navazuje na vzdělávání ve škole a poskytuje zpětnou vazbu pedagogům.


Cílem domácí přípravy je:

 procvičit si a zopakovat učivo
 ověřit si úroveň pochopení učiva
 ověřit si schopnost samostatně učivo aplikovat
 rozvíjet schopnost samostatně se učit
 rozvíjet smysl pro povinnost
 naučit se organizovat a využívat čas

Formy domácí přípravy:
 příprava pomůcek, učebnic a sešitů podle rozvrhu a instrukcí vyučujících
 ústní příprava na výuku (opakování učiva z předchozích vyučovacích hodin, práce s mapou, tabulkami, …)
 příprava na písemné a ústní opakování a zkoušení
 příprava referátů
 příprava na besedy, diskuze aj.
 čtení (na prvním stupni pravidelné hlasité čtení, dále od 2. do 9. ročníku četba, výběr a počet přečtených knih doporučí vyučující a zároveň určí způsob zpracování záznamů o četbě)
 písemná příprava na výuku podle zadání vyučujících
 kontrola splnění domácí přípravy a úkolů probíhá ústním ověřením znalostí a dovedností, kontrolou písemnosti, kontrolou pomůcek, hodnocením splněného úkolu


Domácí úkoly:
 zadání domácích úkolů a jejich frekvence je v kompetenci vyučujícího, projednává ji metodické sdružení na první schůzce školního roku
 vyučující může zadávat v rámci třídy rozdílné domácí úkoly
 domácí úkol musí být konkrétní, srozumitelný a přiměřený co do rozsahu a obsahu
 zadávaný domácí úkol učitel vysvětlí a upozorní, aby si žák zadání domácího úkolu zaznamenal
 pokud žák zadání domácího úkolu nepochopí, domluví si s vyučujícím individuální konzultaci
 domácí příprava a domácí úkol je zadáván tak, aby ho žák byl schopen vypracovat samostatně a rodiče žáků jím nebyli nadbytečně zatěžováni
 žák zodpovídá za estetickou úroveň písemného domácího úkolu
 za nesplnění písemného domácího úkolu žák není hodnocen známkou nedostatečný
 úkoly, které jsou stejné nebo obdobné jako ty v domácí přípravě, je možné následně zadat při výuce jako písemné nebo ústní zkoušení a klasifikovat je


Spolupráce s rodiči:
 rodiče na požádání učitele stvrzují svým podpisem, že úkol byl vypracován doma, kontrolují jeho estetickou úroveň
 rodiče nenesou zodpovědnost za věcnou správnost úkolu, ale jsou zodpovědní za jeho estetickou úpravu
 podle svých možností zajistí rodiče svému dítěti vhodné zázemí podporující klidnou domácí přípravu
 rodiče motivují své dítě k domácí přípravě na výuku
 vyučující dodržuje zásadu důslednosti (vyžadování úkolů, oprava chyb v úkolech, informování rodičů o kvalitě domácí přípravy, dodržování stanovených zásad pro vypracovávání domácích úkolů a domácí přípravy atd.)


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov
Tyršovo náměstí 248, 257 86 Miličín
731 410 043