OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Koncepce domácí přípravy žáků

Domácí příprava je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a navazuje na vzdělávání ve škole a poskytuje zpětnou vazbu pedagogům.

Cílem domácí přípravy je:

 • procvičit si a zopakovat učivo
 • ověřit si úroveň pochopení učiva
 • ověřit si schopnost samostatně učivo aplikovat
 • rozvíjet schopnost samostatně se učit
 • rozvíjet smysl pro povinnost
 • naučit se organizovat a využívat čas

Formy domácí přípravy:

 • příprava pomůcek, učebnic a sešitů podle rozvrhu a instrukcí vyučujících
 • ústní příprava na výuku (opakování učiva z předchozích vyučovacích hodin, práce s mapou, tabulkami, …)
 • příprava na písemné a ústní opakování a zkoušení
 • příprava referátů
 • příprava na besedy, diskuze aj.
 • čtení (na prvním stupni pravidelné hlasité čtení, dále od 2. do 9. ročníku četba, výběr a počet přečtených knih doporučí vyučující a zároveň určí způsob zpracování záznamů o četbě)
 • písemná příprava na výuku podle zadání vyučujících
 •  kontrola splnění domácí přípravy a úkolů probíhá ústním ověřením znalostí a dovedností, kontrolou písemnosti, kontrolou pomůcek, hodnocením splněného úkolu

Domácí úkoly:

 • zadání domácích úkolů a jejich frekvence je v kompetenci vyučujícího, projednává ji metodické sdružení na první schůzce školního roku
 • vyučující může zadávat v rámci třídy rozdílné domácí úkoly
 • domácí úkol musí být konkrétní, srozumitelný a přiměřený co do rozsahu a obsahu
 • zadávaný domácí úkol učitel vysvětlí a upozorní, aby si žák zadání domácího úkolu zaznamenal
 • pokud žák zadání domácího úkolu nepochopí, domluví si s vyučujícím individuální konzultaci
 • domácí příprava a domácí úkol je zadáván tak, aby ho žák byl schopen vypracovat samostatně a rodiče žáků jím nebyli nadbytečně zatěžováni
 • žák zodpovídá za estetickou úroveň písemného domácího úkolu
 • za nesplnění písemného domácího úkolu žák není hodnocen známkou nedostatečný
 • úkoly, které jsou stejné nebo obdobné jako ty v domácí přípravě, je možné následně zadat při výuce jako písemné nebo ústní zkoušení a klasifikovat je

Spolupráce s rodiči:

 • rodiče na požádání učitele stvrzují svým podpisem, že úkol byl vypracován doma, kontrolují jeho estetickou úroveň
 • rodiče nenesou zodpovědnost za věcnou správnost úkolu, ale jsou zodpovědní za jeho estetickou úpravu
 • podle svých možností zajistí rodiče svému dítěti vhodné zázemí podporující klidnou domácí přípravu
 • rodiče motivují své dítě k domácí přípravě na výuku
 • vyučující dodržuje zásadu důslednosti (vyžadování úkolů, oprava chyb v úkolech, informování rodičů o kvalitě domácí přípravy, dodržování stanovených zásad pro vypracovávání domácích úkolů a domácí přípravy atd.)

Koncepce domácí přípravy (.pdf)

Koncepce domácí příprava (.docx)