OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

č.j.: 10/18

1. Školní družina je v pavilonu nad hřištěm. Máme společnou místnost s jedním oddělením mateřské školy. Chodit do ŠD musíme po chodníku okolo hřiště, horní zelená branka bude zamčená.

2. Provoz ŠD je pro žáky 1.-4. třídy. Z 5. tř. přijmeme děti dojíždějící a případně do doplnění stavu.    Přednostně budou přijímáni dojíždějící žáci, dále žáci dle věku od nejmladších do naplnění maximální kapacity ŠD, která činí 50 žáků.

3. Ranní družina je v hlavní budově od 6.15 hod do7.45 hod. Do ranní družiny mohou chodit i děti, které nejsou do ŠD přihlášeny.

4. Do ŠD se žák přihlásí na začátku školního roku řádně a včas vyplněným zápisním lístkem. Poplatek je 400 Kč na celý školní rok, je nutné  zaplatit jej do 20. září.

5. V 11.30 hod  si žáky přebírá školní asistentka v šatně školy. Jdou společně na oběd, kde do 12.000 hod vykonává asistentka dozor . Ve 12.00hod si žáky přebírá vychovatelka a činnost pokračuje ve školní družině do 16.00 hod.

6. Žáci jsou povinni se v ŠD přezouvat, obuv i oděv si odkládají v šatně. Mohou si přinést věci na převlečení a převlékat se. Oblečení podepište. Školní tašky si děti dávají do šatny družiny.

7. Docházka přihlášených žáků je povinná. Nemůže-li se žák do družiny dostavit, odevzdá předem vychovatelce písemnou omluvenku s datem a podpisem rodičů. Dítě může odcházet samo - nutno napsat do zápisního lístku.

Upozorňujeme rodiče, že po odchodu dítěte z družiny podle  rozpisu na přihlášce  musí dítě opustit areál školy a odpovědnost za něj přebírají zákonní zástupci.

Odhlášení dítěte ze školní družiny musí být písemně, přesně s datem, odkdy je odhlášeno.

8. Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený na přihlášce. Změny je nutné vždy včas písemně ohlásit. Vychovatelka uvolní žáka ve stanovenou dobu. K autobusu směr na Zahoří chodí žáci bez doprovodu, směr Ješetice dozor zajišťujeme. Nutno poznamenat do zápisního lístku.

Žáci nesmí bez souhlasu vychovatelky opustit areál školy!

9. Žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD a navštěvují ji nepravidelně, se  zapisují do docházkového sešitu.

10. Dozor při přecházení do zájmových kroužků zajišťuje vedoucí kroužku.

11. Domácí úkoly si mohou žáci vypracovávat jen s písemným souhlasem rodičů.

Zajišťujeme pitný režim. Stačí, aby si dítě nosilo pití pouze na dopoledne.

12. Rodiče jsou povinni nahlásit změny  telefonních čísel. Na zápisním lístku je povinné upozornit na zdravotní omezení žáka.

13. Vychovatelka při výběru činností pro žáky přihlíží nejen k počasí, ale i náladě a přání dětí.

14. Žák nesmí do ŠD nosit cenné předměty a předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Má-li žák u sebe mobilní telefon, musí ho mít vypnutý. Pokud  z vážného důvodu potřebuje mobilní telefon použít, umožní mu to po dohodě vychovatelka. Je zakázáno nahrávání a pořizování jakýchkoliv zvukových a obrazových záznamů.

Pozdní vyzvedávání dítěte ze ŠD:  Zákonný zástupce má povinnost si dítě ze ŠD vyzvednout do doby ukončení provozu v 16 hod. Pokud tak neučiní a sám se neozve, vychovatelka jej telefonicky kontaktuje. V případě, že není zákonný zástupce v daném okamžiku dostupný, kontaktuje vychovatelka OSPOD nebo Policii ČR. Vychovatelka je povinna zůstat s dítětem v prostorách družiny až do doby předání dítěte některé z kontaktovaných stran. Zákonný zástupce v takovém případě má povinnost nahradit škole vzniklé náklady. Ředitelka školy může dle zákona č.561­/2004Sb. (školský zákon) po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítě ze ŠD vyloučit.                                                    

§31,ods.3 Zvláště hrubé slovní a úmyslné slovní útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školních zařízení se považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.     

Telefonní číslo do školní družiny-776 287 223.

Tento Vnitřní řád je vypracován podle zákona 561 z roku 2004 sb., vyhl. MŠMT ČR č. 74-2005 sb.

o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

 

Tento vnitřní řád byl schválen ředitelkou školy.

 

REŽIM DNE

6.15-7.45 ranní družina 

12.00-12.45 odpočinková činnost

12.45-14.30 zájmové činnosti-estetická, pracovní, sportovní, rekreační

14.30-15.00 svačina

15.00-15.30 psaní domácích úkolů

15.00-16.00 individuální činnost                                                                                                                                                                                          

 

Tímto vnitřním řádem zaniká platnost minulého Vnitřního řádu školní družiny č.j. S14/16, ze dne 31. 8. 2016.

 

Účinnost od 1. 9. 2018                                     

 

V Miličíně, 31. 8. 2018                                                               Mgr.Marcela Škramlíková                                                      ředitelka školy

                                                                                                                     Dana Dostálová                                                                                                                                            vychovatelka

 

 

                                                                    


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov
Tyršovo náměstí 248, 257 86 Miličín
731 410 043