OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Směrnice pro přijímací řízení v Mateřské škole
Základní školy a Mateřské školy Miličín okres Benešov

č.j.: S09/019

Účinnost od: 2. 4. 2019

 1.     Věk dítěte

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 školského zákona).

 2.     Místo a termín

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku  se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo stanoví ředitelka  mateřské  školy  v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v  místě obvyklým  (§ 34 odst. 2 školského zákona), tedy na internetových stránkách školy a na místní školní vývěsce.

 3.     Rozhodnutí o přijetí dítěte

O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitelka mateřské školy za podmínek stanovených § 34 školského zákona.

 4.     Přijímání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona rozhodne ředitel mateřské školy  na  základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

5.     Přednostní přijímání dětí, přijímání na zkušební dobu

Ředitel  mateřské  školy  rozhoduje  o  přijetí dítěte do mateřské školy,  popřípadě  o stanovení  zkušebního  pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího  roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3 školského zákona), a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí dle přílohy č. 1 této směrnice – Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do MŠ.

6.     Přijímání v průběhu školního roku

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (§ 34 odst. 7 školského zákona).

7.     Podmínky pro přijímání dětí

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem: § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,  nález ÚS č.99/2015, § 26 odst. 2 zákona č. 92/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

 

Při přijetí dítěte stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky do MŠ a délku pobytu v MŠ.

 

V Miličíně 2. 4. 2019                                                               .................................................

                                                                                            Mgr.   Marcela Škramlíková, ř.š.

Směrnice pro přijímací řízení v Mateřské škole (.pdf)

Směrnice pro přijímací řízení v Mateřské škole (.docx)