OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

S/ 10/18

 1. Školní družina je v pavilonu nad hřištěm. Máme společnou místnost s jedním oddělením mateřské školy. Chodit do ŠD musíme po chodníku okolo hřiště, horní zelená branka bude zamčená.
 2. Provoz ŠD je pro žáky 1. - 4. třídy. Z 5. tř. jsou přijímáni účastníci dojíždějící a případně do doplnění stavu.   Přednostně budou přijímáni dojíždějící účastníci, dále účastníci dle věku od nejmladších do naplnění maximální kapacity ŠD, která činí 50 účastníků.
 3. Ranní družina je v hlavní budově od 6.15 hod do7.45 hod. Do ranní družiny mohou chodit i účastníci, kteří nejsou do ŠD přihlášeni.
 4. Do ŠD se účastník přihlásí na začátku školního roku řádně a včas vyplněným zápisním lístkem. Poplatek je 1000,- Kč na celý školní rok, je možné zaplatit celou částku do 15. 9. 2019 nebo 500,- Kč za I. pololetí do 15. 9. 2019 a 500,- Kč za II. poletí do 15. 2. 2019.
 5. Ve 12:00 hodin si účastníky přebírá vychovatelka ve školní jídelně a odvádí je do školní družiny, kde činnost pokračuje do 16:15 hodin.
 6. Účastníci jsou povinni se v ŠD přezouvat, obuv i oděv si odkládají v šatně. Mohou si přinést věci na převlečení a převlékat se. Oblečení podepište. Školní tašky si děti dávají do šatny družiny.
 7. Docházka přihlášených účastníků je povinná. Nemůže-li se účastník do družiny dostavit, odevzdá předem vychovatelce písemnou omluvenku s datem a podpisem rodičů. Účastník může odcházet sám - nutno napsat do zápisního lístku.

Upozorňujeme rodiče, že po odchodu účastníka z družiny podle rozpisu na přihlášce musí účastník opustit areál školy a odpovědnost za něj přebírají zákonní zástupci.

Odhlášení účastníka ze školní družiny musí být písemně, přesně s datem, odkdy je odhlášeno.

 1. Pro vychovatelku je závazný odchod účastníka uvedený na přihlášce. Změny je nutné vždy včas písemně ohlásit. Vychovatelka uvolní účastníka ve stanovenou dobu. K autobusu směr na Zahoří chodí účastníci bez doprovodu, směr Ješetice dozor zajišťujeme. Nutno poznamenat do zápisního lístku.

Účastníci nesmí bez souhlasu vychovatelky opustit areál školy!

 1. Účastníci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD a navštěvují ji nepravidelně, se zapisují do docházkového sešitu.
 2. Dozor při přecházení do zájmových kroužků zajišťuje vedoucí kroužku.
 3. Domácí úkoly si mohou účastníci vypracovávat jen s písemným souhlasem rodičů.

Zajišťujeme pitný režim. Stačí, aby si dítě nosilo pití pouze na dopoledne.

 1. Rodiče jsou povinni nahlásit změny telefonních čísel. Na zápisním lístku je povinné upozornit na zdravotní omezení účastníka.
 2. Vychovatelka při výběru činností pro účastníky přihlíží nejen k počasí, ale i náladě a přání účastníků.
 3. Účastník nesmí do ŠD nosit cenné předměty a předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Má-li účastník u sebe mobilní telefon, musí ho mít vypnutý. Pokud z vážného důvodu potřebuje mobilní telefon použít, umožní mu to po dohodě vychovatelka. Je zakázáno nahrávání a pořizování jakýchkoliv zvukových a obrazových záznamů.
 4. V případě, že si zákonný zástupce a jiná osoba se svolením pro vyzvedávání dítěte, převezme ze školní družiny dítě od vychovatelky, přebírá za něj plnou odpovědnost.

Pozdní vyzvedávání účastníka ze ŠD: Zákonný zástupce má povinnost si dítě ze ŠD vyzvednout do doby ukončení provozu v 16 hod. Pokud tak neučiní a sám se neozve, vychovatelka jej telefonicky kontaktuje. V případě, že není zákonný zástupce v daném okamžiku dostupný, kontaktuje vychovatelka OSPOD nebo Policii ČR. Vychovatelka je povinna zůstat s účastníkem v prostorách družiny až do doby předání účastníka některé z kontaktovaných stran. Zákonný zástupce v takovém případě má povinnost nahradit škole vzniklé náklady. Ředitelka školy může dle zákona č.561­/2004Sb. (školský zákon) po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce účastníka ze ŠD vyloučit.                                                    

 • 31,ods.3 Zvláště hrubé slovní a úmyslné slovní útoky účastníka vůči pracovníkům školy nebo školních zařízení se považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.    

Telefonní číslo do školní družiny - 776 287 223.

Tento Vnitřní řád je vypracován podle zákona 561 z roku 2004 sb., vyhlášky MŠMT ČR č. 74-2005 sb. o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Tento vnitřní řád byl schválen ředitelkou školy.

REŽIM DNE

6.15-7.45 ranní družina

12.00-12.45 odpočinková činnost

12.45-14.30 zájmové činnosti-estetická, pracovní, sportovní, rekreační

14.30-15.00 svačina

15.00-15.30 psaní domácích úkolů

15.00-16.15 individuální činnost                                                                                                                                                                                      

Tímto vnitřním řádem zaniká platnost minulého Vnitřního řádu školní družiny S14/16, ze dne 31. 8. 2018.

Účinnost od 1. 9. 2019                              

V Miličíně, 31. 8. 2019             

Dana Dostálová  (vychovatelka)

Mgr.Marcela Škramlíková (ředitelka školy)