OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Vybraná ustanovení školního řádu

Žáci mají povinnosti:

 • řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, účastnit se hodin stanovených rozvrhem,
 • chránit své zdraví, chránit zdraví spolužáků a ohlásit jeho ohrožení,
 • řádně nosit žákovskou knížku, učebnice, sešity a pomůcky na vyučování podle platného rozvrhu,
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 • nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné školy jsou povinni nahradit,
 • soustavně se připravovat na vyučování, plnit domácí a další zadané úkoly.
 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
 • na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.

Zákonní zástupci žáků mají právo:

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
 • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

 Docházka do školy:

Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti žáka (i telefonicky),

Lékařské vyšetření není důvodem v  absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.

Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně, nejpozději do 3 dnů předloží omluvenku třídnímu učiteli.

Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce (notýsku).

Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat každé omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.

Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění.

Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit (tiskopisy na www.).

 • na jednu vyučovací hodinu - vyučující příslušného předmětu
 • na jeden den- třídní učitel
 • na dobu delší než jeden den - ředitel školy na základě písemné žádosti

Žák, kterému je nevolno, odchází domů nebo k lékaři pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby.

Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy.

Mobilní telefon a další elektronika nejsou učební pomůcky. Žáci mají zákaz používat tato zařízení ve školní budově a při akcích pořádaných školou. Výjimku může aktuálně povolit pedagogický pracovník. Pokud žák tato ustanovení poruší, bude mu zařízení odebráno (uloženo v ředitelně) a k jeho vyzvednutí vyzváni zákonní zástupci.

Žáci do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost.

V případě, že se žák chová při vyučování způsobem, který znemožňuje nebo narušuje vzdělávání ostatních žáků, bude vyloučen z vyučovací hodiny do doby, než se ukázní, s tím, že bude pod dohledem a bude se dále vzdělávat.  

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob, do školy nesmí nosit věci, které by mohli ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků.

Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni.

Ochrana před sociálně patologickými jevy

Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Škola je povinna oznámit tuto skutečnost orgánu sociálně - právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Škola je povinna v tomto případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu.

Projevy šikanování mezi žáky tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.,kterých by se dopouštěli jednotliví nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám )zejména v situacích, kdy jsou takto postižení žáci mladší a slabší, jsou v prostorách školy a školních  a jsou považovány za hrubé porušení školního řádu.Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil.

Klasifikační řád

Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu se neurčuješ základě průměru klasifikace za příslušné období.

Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů průběžně prostřednictvím žákovské knížky, na konzultačních hodinách a třídních schůzkách, před koncem každého čtvrtletí, případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.

Kriteriem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního řádu během klasifikačního období.

Výchovná opatření

Pochvaly nebo jiná ocenění může uložit ředitel školy nebo třídní učitel.

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi udělit:

 1. napomenutí třídního učitele
 2. důtku třídního učitele (uděluje TU a ohlásí řediteli školy)
 3. důtku ředitele školy

Napomenutí třídního učitele – Žák se neřídí nebo nerespektuje pokyny pedagogických pracovníků nebo jiných pověřených osob, dopustí se drobného přestupku proti pravidlům školního řádu.

Důtka třídního učitele - Žák se dopouští vážnějších nebo opakovaných přestupků proti pravidlům školního řádu.

Důtka ředitele školy – Žák se dopouští závažných přestupků proti pravidlům školy.

 

V Miličíně 3. 9. 2018                                                            Mgr. Marcela Škramlíková, ř. š.