OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2017/2018

 

Č.j.: S8/18

 

1. Základní údaje o škole

1.1 škola

 

název školy

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov

adresa školy

Tyršovo náměstí 248, 257 86 Miličín

právní forma

příspěvková organizace

IČO

71006648

IZO

102002410

identifikátor školy

600042057

vedení školy

Ředitelka: Mgr. Marcela Škramlíková

Vedoucí učitelka MŠ: Jana Vaňková

kontakt

tel.:731 410 043

e-mail:skola@milicin.cz

www:www.skolamilicin.cz

 

1.2 zřizovatel

 

název zřizovatele

Obec Miličín

adresa zřizovatele

Miličín 1, 257 86 Miličín

kontakt

tel.:317802260

fax:317802260

e-mail: starosta@milicin.eu

 

1.3 součásti školy

kapacita

Mateřská škola

40 žáků

Základní škola

180 žáků v oboru Základní škola

3 žáci v oboru Pomocná škola

Školní družina

50 žáků

Školní jídelna

200 jídel

 

1.4 základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

Mateřská škola

2

38

26/12

13/12

1. stupeň ZŠ

5

67

13,4

13,4

2. stupeň ZŠ

4

39

9,75

9

Školní družina

2

50

25

38,5

Školní jídelna

x

143

x

x

 

Komentář:  

 

 

 

 

 

 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny

ZŠ – 8 běžných učeben, MŠ – 1 učebna, herna, ŠD – 1 učebna

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna

ZŠ – počítačová učebna, knihovna

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

ZŠ – zahrada, školní hřiště, altán. MŠ – zahrada, hřiště.

Sportovní zařízení

Gymnastický sál

Dílny a pozemky

Pozemek školní zahrady

Žákovský nábytek

V souladu s požadavky Krajské hygienické stanice v červnu 2018 vybaven 2. stupeň novými žákovskými židlemi.

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.

Vybavení školní družiny je dobré, v souladu s požadavky Krajské hygienické stanice, do ŠD pořízen o letních prázdninách 2018 nový nábytek. Vybavení MŠ a ZŠ dobré. Na 1. stupni jsou všechny třídy vybaveny interaktivními tabulemi. Na druhém stupní 2 interaktivní tabule  a v jedné třídě stabilní dataprojektor. V MŠ 2 interaktivní tabule.

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Učebnice od nakladatelství Fraus se osvědčily pro výuku na 2. stupni.  Matematika je vyučována podle učebnic nakladatelství Prometheus a Člověk a společnost z nakladatelství Nová škola.

Na prvním stupni se vyučuje podle učebnic nakladatelství Nová škola, Matematika dle nakladatelství Alter, Anglický jazyk dle SPN. Učebnice pro 2. stupeň jsou na konci životnosti, postupně bude třeba zahájit jejich obnovu, ale vzhledem ke změně ředitele školy k 1. 8. 2018 a neznámé další koncepci rozvoje školy byla výměna odložena až na další školní rok.

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami

Vybavení učebními pomůckami vcelku dobré, zakoupena licence Datakabinetu.

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou

Standart ICT ve škole zajištěn- nyní je zde 18 žákovských PC stanic s připojením k internetu. Ve škole je v provozu 7 interaktivních tabulí a 1 stabilní diaprojektor.

Investiční rozvoj

 

 

 

1.6 Údaje o školské radě

 

 

Počet členů školské rady

6

Předsedkyně školské rady

Eva Trefilová  

 

 

 

 

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

a) nová soustava

Kód

Obor vzdělání

 

Poznámky

 

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola

 

RVP ZŠ

9

79-01-B/01

Základní škola speciální

 

RVP ZŠS

0

 

2.2 Vzdělávací programy

 

Vzdělávací program

Zařazené třídy

 

Školní vzdělávací program – název: „Škola pro život“

Všechny třídy

 

RVP pro předškolní vzdělávání – č.j. 32405/2004-22

(ŠVP – „Zvonečku zazvoň“)

2 třídy MŠ

 

             

 

3 Přehled pracovníků školy

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

26

Počet učitelů ZŠ

10 + 1 asistentka pedagoga

Počet vychovatelů ŠD

2

Počet učitelek MŠ

3

Počet správních zaměstnanců ZŠ

4

Počet správních zaměstnanců MŠ

1

Počet správních zaměstnanců ŠJ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

 

Pedagogičtí pracovníci - funkce

Úvazek.

Roků ped.praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

Učitelka

1,0

35

1. stupeň ZŠ

Vychovatelka ŠD

1,0

39

vychovatelství

Učitelka

1,0

3

---

Učitelka

1

14

Z, Př, PČ

Asistentka pedagoga

0,25

23

vychovatelství

Vychovatelka ŠD

0,536

23

vychovatelství

Učitelka ZŠ

0,45

23

vychovatelství

ředitelka

1,0

17

Odborné předměty

učitelka MŠ

0,8

19

VOŠ

Učitelka MŠ

1,0

40

učitelka

1,0

27

ČJ – VV

Vedoucí učitelka MŠ

1,0

39

učitelka

1,0

35

Ch - Př

učitel

1,0

30

1. stupeň ZŠ

učitelka

1,0

19

----

učitelka

0,9

39

---

 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

 

Odborná kvalifikace

%

Aprobovanost ve výuce

%

Učitelé 1. stupně

33

Učitelé 1. stupně

33

Učitelé 2. stupně

100

Učitelé 2. stupně

100

Učitelky MŠ

100

Učitelky MŠ

100

Vychovatelky ŠD

100

Vychovatelky ŠD

100

 

Komentář

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

 

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let

do důch. veku

v důchod.

věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0

1

0

4

1

2

0

3

0

4

1

14

 

Komentář

 

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

 

Ostatní pracovníci - funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

 kuchařka

1,0

SOU

kuchařka

1,0

SOU

kuchařka

0,5

SOU

uklízečka

0,6

Základní

uklízečka

0,6

SOU

vedoucí ŠJ

0,6

SOU

Účetní, hospodářka

1,0

Školník - ZŠ

0,75

SOU

Topič – ZŠ a ŠD

0,75

SOU

Školnice, topička - MŠ

1,0

0,5

základní

 

 

 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2018/2019

1

10

2

0

 

Komentář: zápis do MŠ: přijato 10 dětí

 

 

 

 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení

 

a) na víceletá gymnázia přijato:

 

z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

gymnázia zřiz. krajem

1

2

soukromá gymnázia

0

0

církevní gymnázia

0

0

 

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  ročníků přijato:

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

průmyslové

školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

celkem

 

1

1

0

1

5

0

8

 

 

 

c) na soukromé školy přijato:

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

průmyslové

školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

celkem

0

0

0

0

1

0

1

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:

z devátých ročníků

z nižších ročníků

4

0

Údaje v tomto odstavci nemusí být přesné, protože při současné právní úpravě škola nemá žádnou zpětnou vazbu, kam byli její žáci přijati do školy a zda tam skutečně i nastoupili. Záleží na tom, zda jsou žáci ochotni tuto informaci dobrovolně škole sdělit. Navíc se mohou ještě i během prázdnin přehlásit na úplně jinou školu.

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy

v devátém ročníku

V desátém ročníku

v nižším ročníku 

13

0

0

 

V MŠ ukončilo docházku 10 předškoláků (včetně dětí po odkladu povinné školní docházky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

Přehled o prospěchu za I. pololetí

 

 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

1. stupeň

 

Ročník

Počet žáků

Prospělo

Prospělo

s vyzn.

Neprospělo

Nehodnoceno

1.

10

0

9

0

1

2.

17

0

17

 

 

3.

8

4

4

 

 

4.

16

6

10

 

 

5.

16

13

3

 

 

Celkem

67

23

43

0

1

2. stupeň

 

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Nehodnoceno

VI

8

4

4

 

 

VII.

12

8

3

1

 

VIII.

6

4

2

 

 

IX.

13

9

4

 

 

Celkem

39

25

13

1

 

 

 

 

Celkový přehled

 

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Nehodnoceno

1. stupeň

67

43

 

1

2. stupeň

39

13

1

 

Celkem

106

56

1

1

 

 

Komentář: Na 1. stupni vzděláván žák v zahraniční škole – není v naší škole hodnocen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled o chování

1. stupeň     

 

Ročník

Počet žáků

Pochvaly ŘŠ

Napomenutí TU

Důtky TU

Důtky ŘŠ

1.

10

 

 

 

 

2.

17

 

2

 

 

3.

8

 

 

 

 

4.

16

 

5

1

 

5.

16

 

6

1

1

Celkem

67

0

13

2

1

 

2. stupeň

 

Třída

Počet žáků

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka TU

Důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

VI.

8

 

4

1

1

 

 

VII.

12

 

8

 

 

 

 

VIII.

6

 

1

 

 

 

 

IX.

13

 

4

 

 

 

 

Celkem

39

0

17

1

1

0

0

 

Celkový přehled:

 

 

Počet žáků

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka

TU

Důtka

ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

67

 

13

2

1

 

 

2. stupeň

39

 

17

1

1

 

 

Celkem

106

 

30

3

2

 

 

 

 

 

Komentář

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o zameškaných hodinách

 

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

1408

20,97

0

0

2. stupeň

1494

35,77

0

0

Celkem

2902

27,55

0

0

 

 

 

 

Přehled o prospěchu za II. pololetí

 

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

1. stupeň

 

Ročník

Počet žáků

Prospělo

Prospělo

s vyzn.

Neprospělo

Nehodnoceno

1.

10

 

9

 

1

2.

17

1

16

 

 

3.

8

4

4

 

 

4.

16

8

8

 

 

5.

16

12

4

 

 

Celkem

67

25

41

 

1

 

2. stupeň

 

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Nehodnoceno

VI

8

3

4

1

 

VII.

12

9

3

 

 

VIII.

6

4

2

 

 

IX.

13

9

4

 

 

Celkem

39

25

13

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový přehled

 

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Nehodnoceno

1. stupeň

67

41

 

1

2. stupeň

39

13

1

 

Celkem

106

54

1

1

 

 

Komentář: Nehodnocen žák 1. ročníku, který se vzdělává ve škole v zahraničí.

 

 

Přehled o chování

1. stupeň     

 

Ročník

Počet žáků

Pochvaly ŘŠ

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

2 stupeň

1.

10

 

 

 

 

 

2.

17

 

1

 

 

 

3.

8

 

1

 

 

 

4.

16

 

 

 

 

 

5.

16

 

3

2

3

1

Celkem

67

 

5

2

3

1

 

2. stupeň

 

Třída

Počet žáků

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka TU

Důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

VI.

8

 

3

2

1

 

 

VII.

12

 

4

 

 

 

 

VIII.

6

 

3

1

 

 

 

IX.

13

 

 

1

 

 

 

Celkem

39

 

10

4

1

 

 

 

Celkový přehled:

 

 

Počet žáků

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka

TU

Důtka

ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

67

 

 

 

 

 

 

2. stupeň

39

 

 

 

 

 

 

Celkem

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář

 

 

 

Údaje o zameškaných hodinách

 

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

2952

44,21

0

0

2. stupeň

2495

60,63

1

0,04

Celkem

5447

51,51

1

0,02

 

 

 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích:

 

Druh postižení :

Počet žáků

Sluchové postižení

 

Zrakové postižení

 

S vadami řeči

2

Tělesné postižení, mentální postižení

 

S kombinací postižení

 

S vývojovými poruchami učení a chování

14

Komentář:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu

 

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy

 

rozvrh hodin (psychohygiena)

Vzhledem k malému počtu tříd  a žáků na základní škole je nutné ročníky na určité vyučovací hodiny spojovat. Psychohygiena je zajištěna dostatečně, v souladu s platnými předpisy.

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s přiznanými podpůrnými opatřeními

Těmto žákům je v hodinách věnována zvýšená péče. Je zajištěn individuální přístup.

vzdělávání mimořádně nadaných žáků

Žádný žák nebyl v tomto školním roce ŠPZ vyhodnocen jako mimořádně nadaný.

školní řád

Vypracován v souladu se školským zákonem a dalšími právními předpisy platnými v ČR. Žáci s tímto dokumentem byli seznámeni na začátku školního roku. Je veřejně vyvěšen ve škole a zveřejněn na internetových stránkách školy.

informační systém vůči žákům a rodičům

Veškeré informace pro rodiče, žáky i veřejnost jsou vyvěšeny ve škole na nástěnce u ředitelny, dále na nástěnce „na plotu“ (u autobusové zastávky). Dále jsou všechny informace zveřejněny na internetových stránkách. Důležité informace mají žáci zapsány v žákovských knížkách, organizační záležitosti (výběr kroužků, volitelných předmětů, důležité termíny školního roku,…) jsou rodičům posílány na lístcích.

 

činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC

Školního psychologa a speciálního psychologa na škole bohužel nemáme. Samozřejmě, že na škole působí výchovný poradce a preventista sociálně patologických jevů. Spolupráce se ŠPZ probíhá na standartní úrovni.

prevence sociálně-patologických jevů

Probíhá na standartní úrovni.

klima školy

Škola je v podstatě rodinného typu. S tím souvisí velmi dobré vztahy mezi učiteli a žáky.

přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu

Spolupráce s Mikroregionem Voticko, školení pedagogů

 

 

Průběh a výsledky vzdělávání

soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání

Byl dosažen.

soulad výuky s cíli předškolního nebo základního vzdělávání

Byl dosažen.

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy,  respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků

Cíle výuky byly přiměřené a metody vhodné. Vzhledem k malému počtu žáků ve třídách jsou respektovány individuální potřeby žáků.

konkretizace cílů ve sledované výuce

Cíle výuky jsou jasné, motivace žáků v hodinách přiměřená.

návaznost probíraného učiva na předcházející témata

Návaznost učiva v pořádku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiální podpora výuky

vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem

Není prostor pro samostatné kabinety učitelů, což způsobuje komplikace zejména v přípravě výuky.

Gymnastický sál byl během roku využit prakticky neustále. Problémy nám činí jen jeho nízká kapacita – pro větší skupiny žáků je prostor nevhodný.

podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků

Žáci sami pomáhají utvářet prostředí, ve kterém tráví vyučování. Podílejí se na vlastní výzdobě učeben.

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky

Pomůcky jsou využívány. Ve všech předmětech je využíváno počítačové techniky a interaktivní tabule.

 

Vyučovací formy a metody

řízení výuky, vnitřní členění hodin

V souladu s pedagogickými zásadami.

sledování a plnění stanovených cílů

Každý učitel dle svého plánu kontroluje průběh výuky. Koordinátor ŠVP kontroluje naplňování ŠVP ve výuce.

podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance

Patří k obecným zásadám v každé hodině. Dále jsou tyto záležitosti rozvíjeny při mnoha akcích žáků mimo školu – zájmové kroužky, výlety, exkurze, společné akce pro veřejnost.

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností

Patří k obecným zásadám v každé hodině. Dále jsou tyto záležitosti rozvíjeny při mnoha akcích žáků mimo školu – zájmové kroužky, výlety, exkurze, společné akce pro veřejnost.

 

využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou

Je součástí projektů, které jsou na škole realizovány během celého školního roku.

účelnost výuky frontální, skupinové a individuální

Metody jsou používány účelně.

vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací

Role učitele je vyvážená. Děti navíc mohou učitele kontaktovat pro informace i mimo výuku

účelnost aplikovaných metod

Je účelná.

respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků

V rámci možností je respektováno.

forma kladení otázek

Jednoznačné vymezení cíle a požadavků z jakých je otázka kladena.

 

Motivace žáků

aktivita a zájem žáků o výuku

přiměřená

propojení teorie s praxí (v činnostech žáků)

Na teorii navazují různá praktická cvičení, laboratorní cvičení a příklady z praxe, ukázky na interaktivní tabuli.

využívání zkušeností žáků

V samostatných pracích žáků, při reprezentaci školy na veřejnosti, při tvorbě internetových stránek školy.

vliv hodnocení na motivaci žáků

Převládá pozitivní hodnocení (motivace).

využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace

„Každý z nás chybuje, jen je třeba s tím něco učinit. Umět si případně říci o pomoc.“

osobní příklad pedagoga

Učitel vždy musí jít příkladem, musí i umět přiznat svou chybu a napravit ji. Učitel je člověk, jako každý ostatní.

 

Interakce a komunikace

klima třídy

Menší třídní kolektivy – většinou dobré vztahy a sociální kontakty.

akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem

Vedeme žáky k respektování sami sebe i ostatních spolužáků. Zvláštní péči věnujeme toleranci odlišností.

možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse

Žáci i rodiče se mají možnost vyjádřit k veškerému dění ve škole. Zřízena elektronická schránka důvěry.

vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků

Snažíme se tomuto požadavku vyhovět. V dnešní době sms zpráv a elektronické komunikace je to však mnohdy problém.

 

 

 

Hodnocení žáků

věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení

Je dosaženo.

respektování individuálních schopností žáků

Je dosaženo.

využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků

Je dosaženo.

ocenění pokroku

Je dosaženo.

zdůvodnění hodnocení žáků učitelem

Je dosaženo.

vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem

Je dosaženo.

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků:

Údaje jsou za školní rok  2017/2018 (do 31. 7. 2018).

finanční prostředky: 16 430,-

 

 

pracovník

termín studia

instituce

(VŠ/zařízení pro další vzdělávání)

název akce

financování

1. Institucionální vzdělávání

 

 

 

 

 

1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

 

 

 

 

 

a) Studium v oblasti pedagogických věd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Studium pedagogiky

 

 

 

 

 

c) Studium pro asistenta pedagoga

 

 

 

 

 

d) Studium pro ředitele škol

 

 

 

 

 

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace

 

 

 

 

 

1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

 

 

 

 

 

a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

 

 

 

 

 

b) Studium pro výchovné poradce

 

 

 

 

 

c) Specializovaná činnost – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

 

 

 

 

 

d) Specializovaná činnost – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů

 

 

 

 

 

e) Specializovaná činnost – prevence sociálně patologických jevů

 

 

 

 

 

f) Specializovaná činnost – specializovaná činnost

 

 

 

 

 

g) Specializovaná činnost – specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy

 

 

 

 

 

1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Učitelka 1. stupně

11. 10. 2017

Contexta Praha

Hry do páru a malých skupinek ve výuce cizích jazyků

 

 

 

21. 11. 2017

NIDV Praha

Hry ve vyučování na ZŠ – nejen v matematice

 

 

Učitelka 2. stupně

21. 11. 2017

NIDV Praha

Hry ve vyučování na ZŠ – nejen v matematice

 

 

 

1. 2. 2018

Masarykova univerzita

Prevence úrazů výukou pádové techniky

 

 

 

1. 2. 2018

Masarykova univerzita

Nebojme se gymnastiky

 

 

 

1. 2. 2018

Masarykova univerzita

Prevence zranění v míčových hrách

 

 

 

17. 4. 2018

VISK Praha

Podporujeme matematickou gramotnost

EU - dotace

 

Učitelka 1. stupně

9. 4. 2018

ZŠ Kunratice

Metody aktivního učení

Mikroregion Voticko

 

Učitelka 1. stupně

25. 4. 2018

VISK Praha

Jóga pro starší žáky

 

 

Ředitelka školy

3. 10. 2017

NIDV Praha

Využití filmu Zuřivec – prevence domácího násilí

 

 

 

13. 11. 2017

HZSSK Benešov

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných situací

 

 

 

5. 4. 2018

NIDV Praha

Další příčina páchání domácího násilí

 

 

 

23. 5. 2018

Magdaléna, o.p.s.

Prevence patologického hráčství ve školním prostředí

 

 

 

5. 6. 2018

Člověk v tísni Praha

Principy nezraňující komunikace

 

 

Učitelka 2. stupně

22. 2. 2017

NIDV, Cermat

Organizace přijímacího řízení

 

 

 

9. 4. 2018

ZŠ Kunratice

Metody aktivního učení

Mikroregion Voticko

 

Učitelka 2. stupně

26. 9. 2017

Mgr. Jitka Blechová Vzdělávací agentura

Rozumět dějinám – ev. č. 1

 

 

 

9. 5. 2018

Mgr. Jitka Blechová Vzdělávací agentura

Rozumět dějinám – ev. č. 1

 

 

Učitelka MŠ

17. 10. 2017

Mikroregion Voticko

Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku

Mikroregion Voticko

 

 

16. 3. – 10. 4. 2018

VISK Praha

Pedagogická podpora čtenářské gramotnosti

EU - dotace

 

 

24. a 25. 5. 2018

VISK Praha

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané dítě v MŠ

EU - dotace

 

Učitelka MŠ

17. 10. 2017

Mikroregion Voticko

Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku

Mikroregion Voticko

 

 

7. – 8. 4. 2018

Vzdělávací instituce DVPP PaedDr. Zdeňka Janhubová Praha

Stimulační program Maxík

 

 

Učitelka MŠ

10. 1. 2018

MuDr. J. Koláčný

Šikana

 

 

 

12. 4., 10. 5. 2018

Mgr. Drábová

Diagnostika a diferenciální diagnostika

 

 

 

 

 

 

 

2 Samostudium

Popis samostudia: Prohlubování a zvyšování znalostí, získávání informací z oboru pedagogiky i  odborných předmětů, studium podkladů pro tvorbu ŠVP.

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách

 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách

 

Spolupráce školy a dalších subjektů

Květinový den LPR

Dopravní výchova na DDH Tábor

ZUŠ Votice – výuka dětí (hra na hud. nástroje)

Závěrečný koncert ZUŠ Votice

Vánoční koncert ZUŠ Votice v kostele

Rozsvěcení vánočního stromu v Miličíně

Obecní knihovna – pasování prvňáčků na čtenáře

Adventní vazba

Taek-wondo – pravidelné tréninky

Atletiská všestrannost Votice

Výuka AJ – „Mysli anglicky“ – pí Střelková

 Účast na charitativních sbírkách fondu „Sidus“

Celoroční spolupráces Okrašlovacím spolkem Miličín a s dalšími subjekty v obci

 „Česko zpívá koledy“

Týden knihoven

Projekt „Krokus“

Skaut Votice – společné divadlo

Projekt „Veselé zoubky“

Výukový pořad o včelách s panem Dvořákem v MŠ

Kroužek Předškolák v MŠ

Kroužek Angličtina v MŠ

Policie v MŠ – výukový program

Návštěva hasičské zbrojnice - MŠ

Projekt „Hasiči Miličín“

Hasík

Projekt žáků 2. třídy se ZŠ Pyšely

Projekt Finanční gramotnost – Poštovní spořitelna

Významné akce školy

Vánoční koncert ZUŠ Votice

Divadlo Tábor

Další divadelní představení přímo v MŠ

Mikulášská nadílka

Drakiáda

Vánoční besídky

Fotografování

Slavnostní rozloučení s předškoláky v MŠ

Ekoprogramy v MŠ z Fauny

Výtvarné tvoření v MŠ s lektorkou

Péče o chrup dětí v MŠ

Pyramidáček – o zdravé výživě v MŠ

Besídka v MŠ pro rodiče

Exkurze MŠ v knihovně, v zahradnictví

MŠ – návštěva 1. třídy ZŠ

Masopust v MŠ

Loučení s deváťáky

Zimní olympiáda v MŠ

Vánoční výtvarné dílny a společné hry dětí a rodičů

Výlet MŠ do Takonína

Dopravní výchova – Klaun TůTů

Den děti v MŠ

Akce k prevenci sociálně patologických jevů

V podstatě všechny konané akce školy, nabídka zájmových kroužků a tvořivých dílen

Typtův pohár

Projekt 100

Dobročinný bazar

Archimediáda

Pythagoriáda

Klokan

Dějepisná olympiáda

Fotbalový turnaj

Atletická všestrannost Votice

Mikulášská nadílka

Zdravé zoubky

Nocování ve škole

Školní výlety a exkurze

Vánoční soutěže

Příprava dárků ke dni matek

Velikonoční soutěže

Recyklohraní

Příměstské tábory

Divadlo žáků 1. stupně

Vánoční a velikonoční prodejní výstava

Kouzelný den v laboratořích

Olympiáda z ČJ

Výlet do Hrusic

První pomoc (dětský den)

Výukový program v MŠ – „Co uměly ruce našich prababiček“

Akce k environmentální výchově

Drakiáda

Sběr kaštanů a žaludů

Výrobky z přírodnin - soutěž

Sběr hliníku

Sběr starého papíru

Projekt třídění odpadu

Sběr starého papíru, PET víček

Zdobení stromků v lese na vánoce

Otvírání zahrádky MŠ a hledání velikonočního zajíčka

Jarní úklid školní zahrady a okolí školy

Vycházka k bledulím

Vycházka MŠ do Perek – čištění studánky a pozorování mraveniště

Biologická olympiáda

Adventní vazba

Zvířátka ze sněhu

Ovoce a zelenina do škol

Fyzikální projekty

Ekoprogramy v MŠ z Fauny

Myslivci v MŠ

Výlet na farmu do Mezna – MŠ

Projekt „Odpadní vody“

Planetárium – „Jak měsíc putoval za sluncem“

Sluníčkový den ke Dni Země

 

7.2 Účast žáků školy v soutěžích

 

Název soutěže

Účast žáků

Umístění

Biologická olympiáda

2. st. ZŠ

11. a 13. místo v okresním kole

Dějepisná olympiáda

9. třída

 

Olympiáda z českého jazyka

8. a 9. třída

Účast v okresním kole

Malujeme s muzeem

2. st. ZŠ

Čestné uznání

Recyklohraní

Celá škola

 

Hodina kódování

4. – 7. třída

 

Agroolympiáda

6. až 9. třída

1. a 3. místo v týmech, 1. a 2. místo v jednotlivcích

 

7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích

 

Název soutěže

Počet žáků

Umístění

Atletická všestrannost

1. st. ZŠ

4. místo

O pohár města Votice

Chlapci 2. stupně

 

MeC Donald Cup

1. stupeň

12. a 16. místo

 

 

Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:

Kromě vyjmenovaných akcí a soutěží je na naší škole pro žáky široká nabídka zájmových kroužků. V odpoledních hodinách je žákům třikrát týdně volně přístupná počítačová učebna.

Všechny mimoškolní aktivity mají přispět k rozvoji žáků a k prevenci sociálně patologických jevů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

ČŠI školu ve školním roce 2017/2018 nenavštívila.

 

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2017

a) výnosy

1. celkové výnosy: 10 988 453,63

2. dotace od kraje: 8 887 273,- (+42 370,- dotace EU)

3. dotace od obce: 1 218 000,-

4. výnosy za stravné: 721 149,-

5. poplatky za družinu: 20 000,00

6. poplatky za MŠ: 56 397,-

7. ostatní výnosy (úroky z bankovních účtů, použití rezervního fondu, příměstský tábor):  43 264,63

b) náklady

1. investiční náklady celkem: 65 898,-

2. neinvestiční náklady celkem: 10 890 561,38  a z toho

- náklady na platy pracovníků školy: 6 554 578,-

- odvody FKSP: 128 531,-

- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění: 2 175 757,-

- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky: 54 066,35

-vzdělávání pedagogických pracovníků: 12 960,-

- ostatní provozní náklady: 1 964 669,03

c) Hospodářský výsledek za rok 2013: 97 892,25  Kč.

 

 

 

 

 

 

 

V Miličíně 29. 10. 2018                                            Mgr. Marcela Škramlíková

                                                                                  ředitelka školy