Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2015/2016

Č.j.: S12/16

1. Základní údaje o   škole

1.1 škola

 

název školy

Základní škola a   Mateřská škola Miličín okres Benešov

adresa školy

Tyršovo náměstí 248,   257 86 Miličín

právní forma

příspěvková organizace

IČO

71006648

IZO

102002410

identifikátor školy

600042057

vedení školy

Ředitelka: Věra   Maršálková

Vedoucí učitelka MŠ:   Jana Vaňková

kontakt

tel.:731 410 043

e-mail:skola@milicin.cz

www:www.skolamilicin.cz

 

1.2 zřizovatel

 

název zřizovatele

Obec Miličín

adresa zřizovatele

Miličín 1, 257 86   Miličín

kontakt

tel.:317802260

fax:317802260

e-mail: starosta@milicin.eu

 

1.3 součásti školy

kapacita

Mateřská škola

40 žáků

Základní škola

180 žáků v oboru Základní škola

3 žáci v oboru Pomocná škola

Školní družina

50 žáků

Školní jídelna

200 jídel

 

1.4 základní údaje   o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

Mateřská škola

2

40

28/12

14/12

1. stupeň ZŠ

4

63

16

16

2. stupeň ZŠ

4

31

8

8

Školní družina

2

50

25

38,5

Školní jídelna

x

132

x

x

 

Komentář:  Na prvním   stupni spojen 2. a 4. ročník.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5   materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny

ZŠ – 8 běžných učeben, MŠ – 1 učebna, herna, ŠD – 1 učebna

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna

ZŠ – počítačová učebna, knihovna

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

ZŠ – zahrada, školní hřiště, altán. MŠ – zahrada, hřiště.

Sportovní zařízení

Gymnastický sál

Dílny a pozemky

Pozemek školní zahrady

Žákovský nábytek

V souladu s požadavky Krajské hygienické stanice. Nově   zakoupeny boxy pro uložení osobních potřeb žáků z důvodu navýšení počtu   žáků ve školním roce 2016/2017.

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím   apod.

Vybavení školní družiny je dobré, v souladu   s požadavky Krajské hygienické stanice, před budovou ŠD je prolézačka, která   slouží pro děti MŠ i ZŠ, pro výuku TV (součástí prolézačky je  lano a tyč na šplh, hrazda). Tuto prolézačku   jsme nově doplnili o houpačky. Bylo by dobré doplnit ještě o další prvek   vzhledem k narůstajícímu počtu žáků. Vybavení MŠ a ZŠ dobré. Na 1.   stupni jsou všechny třídy vybaveny interaktivními tabulemi. Na druhém stupní   2 interaktivní tabule a nově v jedné třídě stabilní dataprojektor. V MŠ   1 interaktivní tabule.

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Učebnice od nakladatelství Fraus se osvědčily pro výuku na   2. stupni.  Matematika je vyučována   podle učebnic nakladatelství Prometheus a Člověk a společnost   z nakladatelství Nová škola.

Na prvním stupni se vyučuje podle učebnic nakladatelství   Nová škola, Matematika dle nakladatelství Alter, Anglický jazyk dle SPN.   Učebnice jsou v ucházejícím stavu, postupně bude třeba zahájit jejich   obnovu.

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami

Vybavení učebními pomůckami vcelku dobré.

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou

Standart ICT ve škole zajištěn- nyní je zde 18 žákovských   PC stanic s připojením k internetu. Ve škole je v provozu 7   interaktivních tabulí a 1 stabilní diaprojektor.

Investiční rozvoj

Zateplení severní části budovy ZŠ, oprava a natření části   fasády a střechy ZŠ, domku pro PČ a TV. Úprava vstupu do školy.

 

 

1.6 Údaje o školské   radě

 

 

Počet členů školské rady

6

Kontakt

Tel.: 737 846 193 – paní Hana Zahradníčková (paní   předsedkyni skončilo funkční období v dubnu 2016)

 

 

 

 

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

a) nová soustava

Kód

Obor vzdělání

 

Poznámky

 

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola

 

RVP ZŠ

7

79-01-B/01

Základní škola speciální

 

RVP ZŠS

0

 

2.2 Vzdělávací   programy

 

Vzdělávací program

Zařazené třídy

 

Školní vzdělávací program – název: „Škola pro život“

Všechny třídy

 

RVP ZŠS

1 žákyně 9. ročníku

 

RVP pro předškolní vzdělávání – č.j. 32405/2004-22 (ŠVP –   „Zvonečku zazvoň“)

2 třídy MŠ

 

             

 

3 Přehled pracovníků školy

 

3.1 Základní údaje   o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

22

Počet učitelů ZŠ

9 + 1 asistentka pedagoga

Počet vychovatelů ŠD

2

Počet učitelek MŠ

3

Počet správních zaměstnanců ZŠ

4

Počet správních zaměstnanců MŠ

1

Počet správních zaměstnanců ŠJ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

 

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek.

Roků ped.praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

Mgr. Hana Beranová

Učitelka

1,0

33

1. stupeň ZŠ

Dana Dostálová

Vychovatelka ŠD

1,0

37

vychovatelství

Pavlína Roháčková

Učitelka

1,0

1

---

Mgr. Petra   Soukeníková

Učitelka

1

12

Z, Př, PČ

Taťána Janoušková

Asistentka pedagoga

0,375

21

vychovatelství

Taťána Janoušková

Vychovatelka ŠD

0,536

21

vychovatelství

Taťána Janoušková

Učitelka ZŠ

0,409

21

vychovatelství

Ing. Věra   Maršálková

ředitelka

1,0

15

Odborné předměty

Alena Sobíšková

učitelka MŠ

0,8

17

VOŠ

Ivana Šimáková

Učitelka MŠ

1,0

38

PaedDr. Karolína   Týleová

učitelka

1,0

25

ČJ – VV

Jana Vaňková

Vedoucí učitelka MŠ

1,0

37

Mgr. Eva Vrtišková

učitelka

1,0

33

Ch - Př

Mgr. Petr Zbíral

učitel

1,0

28

1. stupeň ZŠ

Bc. Jana Slabá   Janoutová

učitelka

1,0

17

----

Červová Vlasta

učitelka

0,7

37

---

 

Komentář:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

 

Odborná   kvalifikace

%

Aprobovanost   ve výuce

%

Učitelé 1. stupně

50

Učitelé 1. stupně

50

Učitelé 2. stupně

80

Učitelé 2. stupně

80

Učitelky MŠ

100

Učitelky MŠ

100

Vychovatelky ŠD

100

Vychovatelky ŠD

100

 

Komentář

 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

 

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let

do důch. veku

v důchod.

věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0

2

0

3

1

2

0

5

0

1

1

13

 

Komentář

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

Adamová Eva

 kuchařka

1,0

SOU

Homolová Jana

kuchařka

1,0

SOU

Bursíková Jana

kuchařka

0,5

SOU

Kűhnelová Anna

uklízečka

0,6

Základní

Bursíková Jana

uklízečka

0,6

SOU

Grulichová Naděžda

vedoucí ŠJ

0,6

SOU

Iveta Holasová

Účetní, hospodářka

1,0

Štégr Jan

Školník, topič - ZŠ

1,0

0,5

SOU

Pohanová Miluše

Školnice, topička -   MŠ

1,0

0,5

základní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup   po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2016/2017

1

17

1

0

 

Komentář: zápis do MŠ: přijato 18 dětí

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení

 

a) na víceletá gymnázia přijato:

 

z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

gymnázia zřiz.   krajem

0

0

soukromá gymnázia

0

0

církevní gymnázia

0

0

 

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  ročníků přijato:

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

průmyslové

školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

celkem

 

0

2

0

2

0

0

4

 

c) na soukromé školy přijato:

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

průmyslové

školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

celkem

 0

 

 

 

 

 

 0

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:

z devátých ročníků

z nižších ročníků

0

0

Údaje v tomto odstavci nemusí být přesné, protože při současné právní úpravě škola nemá žádnou zpětnou vazbu, kam byli její žáci přijati do školy a zda tam skutečně i nastoupili. Záleží na tom, zda jsou žáci ochotni tuto informaci dobrovolně škole sdělit. Navíc se mohou ještě i během prázdnin přehlásit na úplně jinou školu.

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

Počet žáků, kteří   ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy

v devátém ročníku

V desátém ročníku

v nižším   ročníku 

4

1

0

 

V MŠ ukončilo docházku 18 předškoláků.

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

Přehled o prospěchu za I. pololetí

 

 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

1. stupeň

 

Ročník

Počet žáků

Prospělo

Prospělo

s vyzn.

Neprospělo

Nehodnoceno

1.

9

0

9

 

 

2.

16

1

15

 

 

3.

17

3

14

 

 

4.

10

1

9

 

 

5.

13

6

7

 

 

Celkem

65

11

54

 

 

2. stupeň

 

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s   vyznamenáním

Neprospělo

Nehodnoceno

VI

8

5

3

 

 

VII.

14

9

5

 

 

VIII.

4

3

1

 

 

IX.

5

2

3

 

 

Celkem

31

19

12

 

 

 

Celkový přehled

 

 

Počet žáků

Prospělo s   vyznamenáním

Neprospělo

Nehodnoceno

1. stupeň

65

54

 

 

2. stupeň

31

12

 

 

Celkem

96

67

 

 

 

 

Komentář:

 

Přehled o chování

1. stupeň     

 

Ročník

Počet žáků

Pochvaly ŘŠ

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

1.

9

 

 

 

 

2.

16

 

 

 

 

3.

17

 

2

1

 

4.

10

 

 

1

 

5.

13

 

2

 

 

Celkem

65

 

4

2

 

 

2. stupeň

 

Třída

Počet žáků

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka TU

Důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

VI.

8

 

2

 

 

 

 

VII.

14

 

6

1

 

 

 

VIII.

4

 

 

 

 

 

 

IX.

5

 

 

 

 

 

 

Celkem

31

 

8

1

 

 

 

 

Celkový přehled:

 

 

Počet žáků

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka

TU

Důtka

ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

65

 

4

4

 

 

 

2. stupeň

31

 

8

1

 

 

 

Celkem

96

 

12

5

 

 

 

 

 

 

Komentář

 

 

 Údaje o zameškaných hodinách

 

 

Počet omluvených   hodin

Počet omluvených   hodin na žáka

Počet neomluvených   hodin

Počet neomluvených   hodin na žáka

1. stupeň

1241

19,1

0

0

2. stupeň

1029

33,2

0

0

Celkem

2270

23,6

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled o prospěchu za II. pololetí

 

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

1. stupeň

 

Ročník

Počet žáků

Prospělo

Prospělo

s vyzn.

Neprospělo

Nehodnoceno

1.

9

0

9

 

 

2.

16

2

14

 

 

3.

17

5

12

 

 

4.

10

2

8

 

 

5.

13

7

6

 

 

Celkem

65

16

49

 

 

 

2. stupeň

 

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s   vyznamenáním

Neprospělo

Nehodnoceno

VI

8

5

3

 

 

VII.

14

9

5

 

 

VIII.

4

3

1

 

 

IX.

5

2

3

 

 

Celkem

31

19

12

 

 

 

Celkový přehled

 

 

Počet žáků

Prospělo s   vyznamenáním

Neprospělo

Nehodnoceno

1. stupeň

65

49

 

 

2. stupeň

31

12

 

 

Celkem

96

61

 

 

 

 

Komentář:

 

 

Přehled o chování

1. stupeň     

 

Ročník

Počet žáků

Pochvaly ŘŠ

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

1.

9

 

 

 

 

2.

16

 

2

1

 

3.

17

 

 

2

1

4.

10

 

 

 

 

5.

13

 

4

 

 

Celkem

65

 

6

3

1

 

2. stupeň

 

Třída

Počet žáků

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka TU

Důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

VI.

8

 

3

3

1

 

 

VII.

14

 

7

2

1

 

 

VIII.

4

 

 

 

 

 

 

IX.

5

 

1

 

 

 

 

Celkem

31

 

11

5

2

 

 

 

Celkový přehled:

 

 

Počet žáků

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka

TU

Důtka

ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

65

 

6

3

1

 

 

2. stupeň

31

 

11

5

2

 

 

Celkem

96

 

17

8

3

 

 

 

 

 

Komentář

 

 

 Údaje o zameškaných hodinách

 

 

Počet omluvených   hodin

Počet omluvených   hodin na žáka

Počet neomluvených   hodin

Počet neomluvených   hodin na žáka

1. stupeň

2169

33,4

 

 

2. stupeň

1644

53

 

 

Celkem

3813

39,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích:

 

Druh postižení :

Počet žáků

Sluchové   postižení

 

Zrakové postižení

 

S vadami řeči

1

Tělesné postižení, mentální postižení

1

S kombinací postižení

 

S vývojovými poruchami učení

8

Komentář: Na 2. stupni 3 žáci s vývojovými poruchami   učení, na 1. stupni 5 žáků s vývojovými poruchami učení. V 9. ročníku   integrována 1 žákyně s mentálním postižením, která má přidělenu   asistentku pedagoga. V 7. ročníku integrován žák s vadami řeči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu

 

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy

rozvrh hodin   (psychohygiena)

Vzhledem k malému počtu tříd  a žáků na základní škole je nutné ročníky   na určité vyučovací hodiny spojovat. Psychohygiena je zajištěna dostatečně,   v souladu s platnými předpisy.

vzdělávání žáků se   speciálními vzdělávacími potřebami

Těmto žákům je v hodinách věnována zvýšená péče. Je zajištěn   individuální přístup. Podle individuálního vzdělávacího plánu je vzdělávána   jedna mentálně postižené žákyně a dalších 9 žáků.

vzdělávání   mimořádně nadaných žáků

Žádný žák nebyl v tomto školním roce PPP Benešov   vyhodnocen jako mimořádně nadaný.

školní řád

Vypracován v souladu se školským zákonem a dalšími   právními předpisy platnými v ČR. Žáci s tímto dokumentem byli   seznámeni na začátku školního roku. Je veřejně vyvěšen ve škole a zveřejněn   na internetových stránkách školy.

informační systém   vůči žákům a rodičům

Veškeré informace pro rodiče, žáky i veřejnost jsou   vyvěšeny ve škole na nástěnce u ředitelny, dále na nástěnce „na plotu“ (u   autobusové zastávky). Dále jsou všechny informace zveřejněny na internetových   stránkách. Důležité informace mají žáci zapsány v žákovských knížkách,   organizační záležitosti (výběr kroužků, volitelných předmětů, důležité   termíny školního roku,…) jsou rodičům posílány na lístcích.

 

činnost školního   psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC

Školního psychologa a speciálního psychologa na škole   bohužel nemáme. Samozřejmě, že na škole působí výchovný poradce a preventista   sociálně patologických jevů. S SPC Praha spolupracujeme vzhledem   k mentálně postižené  žákyni (Mgr.   Šarounová) a dalším žákům s IVP. S PPP Benešov jsme v úzké   spolupráci.

prevence   sociálně-patologických jevů

Probíhá na standartní úrovni.

klima školy

Škola je v podstatě rodinného typu. S tím souvisí   velmi dobré vztahy mezi učiteli a žáky.

přijímaná opatření   a jejich vliv na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu

Během roku byl upraven školní řád vzhledem k prevenci   sociálně patologických jevů a zvýšení bezpečnosti žáků a ochraně před   aktivním útočníkem.

 

 

Průběh a výsledky vzdělávání

soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání

Byl dosažen.

soulad výuky s cíli předškolního nebo základního   vzdělávání

Byl dosažen.

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky   k aktuálnímu stavu třídy,    respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků

Cíle výuky byly přiměřené a metody vhodné. Vzhledem   k malému počtu žáků ve třídách jsou respektovány individuální potřeby   žáků.

konkretizace cílů ve sledované výuce

Cíle výuky jsou jasné, motivace žáků v hodinách   přiměřená.

návaznost probíraného učiva na předcházející témata

Návaznost učiva v pořádku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiální podpora výuky

vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem   k cílům výuky a k činnostem

Není prostor pro samostatné kabinety učitelů, což   způsobuje komplikace zejména v přípravě výuky.

Gymnastický sál byl během roku využit prakticky neustále.   Problémy nám činí jen jeho nízká kapacita – pro větší skupiny žáků je prostor   nevhodný.

podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a   identity žáků

Žáci sami pomáhají utvářet prostředí, ve kterém tráví   vyučování. Podílejí se na výmalbě budovy školy a vlastní výzdobě učeben.

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky

Pomůcky jsou využívány. Ve všech předmětech je využíváno   počítačové techniky a interaktivní tabule.

 

Vyučovací formy a metody

řízení výuky, vnitřní členění hodin

V souladu s pedagogickými zásadami.

sledování a plnění stanovených cílů

Každý učitel dle svého plánu kontroluje průběh výuky. Koordinátor   ŠVP kontroluje naplňování ŠVP ve výuce.

podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich   sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance

Patří k obecným zásadám v každé hodině. Dále   jsou tyto záležitosti rozvíjeny při mnoha akcích žáků mimo školu – zájmové   kroužky, výlety, exkurze, společné akce pro veřejnost.

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního   zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností

Patří k obecným zásadám v každé hodině. Dále   jsou tyto záležitosti rozvíjeny při mnoha akcích žáků mimo školu – zájmové   kroužky, výlety, exkurze, společné akce pro veřejnost.

 

využívání metod aktivního, prožitkového učení,   experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou

Je součástí projektů, které jsou na škole realizovány   během celého školního roku.

účelnost výuky frontální, skupinové a individuální

Metody jsou používány účelně.

vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako   zdroje informací

Role učitele je vyvážená. Děti navíc mohou učitele   kontaktovat pro informace i mimo výuku

účelnost aplikovaných metod

Je účelná.

respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků

V rámci možností je respektováno.

forma kladení otázek

Jednoznačné vymezení cíle a požadavků z jakých je   otázka kladena.

 

Motivace žáků

aktivita a zájem žáků o výuku

přiměřená

propojení teorie s praxí (v činnostech žáků)

Na teorii navazují různá praktická cvičení, laboratorní   cvičení a příklady z praxe, ukázky na interaktivní tabuli.

využívání zkušeností žáků

V samostatných pracích žáků, při reprezentaci školy na   veřejnosti, při tvorbě internetových stránek školy.

vliv hodnocení na motivaci žáků

Převládá pozitivní hodnocení (motivace).

využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace

„Každý z nás chybuje, jen je třeba s tím něco   učinit. Umět si případně říci o pomoc.“

osobní příklad pedagoga

Učitel vždy musí jít příkladem, musí i umět přiznat svou   chybu a napravit ji. Učitel je člověk, jako každý ostatní.

 

Interakce a komunikace

klima třídy

Menší třídní kolektivy – většinou dobré vztahy a sociální   kontakty.

akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem   a žáky i mezi žáky navzájem

Vedeme žáky k respektování sami sebe i ostatních   spolužáků. Zvláštní péči věnujeme toleranci odlišností.

možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse

Žáci i rodiče se mají možnost vyjádřit k veškerému   dění ve škole. Nově zřízena elektronická schránka důvěry.

vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti   k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností   žáků

Snažíme se tomuto požadavku vyhovět. V dnešní době   sms zpráv a elektronické komunikace je to však mnohdy problém.

 

 

Hodnocení žáků

věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení

Je dosaženo.

respektování individuálních schopností žáků

Je dosaženo.

využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků

Je dosaženo.

ocenění pokroku

Je dosaženo.

zdůvodnění hodnocení žáků učitelem

Je dosaženo.

vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem

Je dosaženo.

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků:

Údaje jsou za školní rok  2015/2016.

finanční prostředky: 15 845,-

9. 6. 2016 proběhlo školení pedagogických pracovníků a vybraných provozních zaměstnanců – „Respektovat a být respektován“ (organizoval Mikroregion Voticko).

26. 8. 2016 proběhlo školení všech zaměstnanců školy v BOZP a PO.

29. 8. 2016 proběhlo školení všech pedagogických pracovníků ZŠ – „Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán“ (organizoval Mikroregion Voticko).

 

 

pracovník

termín studia

instituce

(VŠ/zařízení   pro další vzdělávání)

název akce

financování

1.   Institucionální vzdělávání

 

 

 

 

 

1.1 Studium ke splnění   kvalifikačních předpokladů

 

 

 

 

 

a)   Studium v oblasti pedagogických věd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)   Studium pedagogiky

Roháčková   Pavlína

Od   r. 2012

Jihočeská   univerzita České Budějovice

Učitelství   pro 1. stupeň na základní škole

vlastní

 

Slabá   Janoutová Jana

1.   9. 2014

Západočeská   univerzita v Plzni

Učitelství   pro ZŠ Fyz- Inf

vlastní

c)   Studium pro asistenta pedagoga

 

 

 

 

 

d)   Studium pro ředitele škol

 

 

 

 

 

e)   Studium k rozšíření odborné kvalifikace

 

 

 

 

 

1.2 Studium ke splnění   dalších kvalifikačních předpokladů

 

 

 

 

 

a)   Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

 

 

 

 

 

b)   Studium pro výchovné poradce

 

 

 

 

 

c)   Specializovaná činnost – koordinace v oblasti informačních a   komunikačních technologií

 

 

 

 

 

d)   Specializovaná činnost – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích   programů

 

 

 

 

 

e)   Specializovaná činnost – prevence sociálně patologických jevů

 

 

 

 

 

f)   Specializovaná činnost – specializovaná činnost

 

 

 

 

 

g)   Specializovaná činnost – specializovaná činnost v oblasti enviromentální   výchovy

 

 

 

 

 

1.3 Studium   k prohlubování odborné kvalifikace

Roháčková   Pavlína

2.   10. 2015,

13.   5. 2016

Contexta   Praha

Hry   ve výuce cizích jazyků smysluplně

organizace

 

 

20.   4. 2016

NIDV   Praha

Výuka   správného psaní v 1. ročníku ZŠ

 

 

Bc. Slabá Janoutová Jana

30.   3. 2016

Dnešní   svět v souvislostech

Terra   klub Praha

 

 

Mgr. Soukeníková Petra

30.   3. 2016

Dnešní   svět v souvislostech

Terra   klub Praha

 

 

Mgr. Vrtišková Eva

2.   10. 2015

Hry   ve výuce cizích jazyků smysluplně

Contexta   Praha

 

 

Červová Vlasta

5.   10. 2015

NIDV   Praha

Jak   obohatit hodiny čtení a rozvíjet čtenářskou gramotnost na 1. st. ZŠ

 

 

 

28.   4. 2016

Netradiční   pomůcky v hodinách M a ČH

Výpomůcky.cz   Benešov

 

 

Ing. Věra Maršálková

24.   9. 2015

Vzdělávací   seminář pro spolupracující subjekty OSPOD

Ekomonitor   s.r.o. Tábor

 

 

 

16.   3. 2016

Algebra   v 8. a 9. ročníku

Tvořivá   škola Praha

 

 

 

11. 4. 2016

Asertivní   komunikace pro pedagogy

VISK Praha

 

 

 

26. 5. 2016

Veřejné   zakázky v praxi

VISK Praha

 

 

 

1. 6. 2016

Komunikace   s žákem s nežádoucími projevy chování

VISK Praha

 

 

PaedDr. Karolína Týleová

13. 9. 2015

Literatura   pro děti

Akademie LN

 

 

 

6. 3. 2016

Jak   vyučovat holocaustu

Památník Terezín

 

 

Sobíšková Alena

7. 3. 2016

Zdravotní   cviky pro děti

Asteria Tábor

 

 

Ivana Šimáková

22. 9. 2015

Dětský   výtvarný projev a jeho zvláštnosti

Portál Praha

 

 

 

5. 4. 2016

Emoční   inteligence

5. 4. 2016

 

 

Jana Vaňková

26. 11. 2015

Pedagogické   hodnocení dítěte

NIDV Praha

 

 

 

17. 4. 2016

Jóga   pro děti II.

YOGA STUDIO Praha

 

 

 

 

 

 

 

2   Samostudium

Popis   samostudia: Prohlubování a zvyšování znalostí, získávání informací   z oboru pedagogiky i  odborných   předmětů, studium podkladů pro tvorbu ŠVP.

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách

Údaje o významných   mimoškolních aktivitách

 

Spolupráce školy a dalších subjektů

Výzdoba   knihoven v Miličíně pro „Týden knihoven“

Květinový   den LPR

Dopravní   výchova na DDH Tábor

ZUŠ   Votice – výuka dětí (hra na hud. nástroje)

Závěrečný   koncert ZUŠ Votice

Vánoční   koncert ZUŠ Votice v kostele

Rozsvěcení   vánočního stromu v Miličíně

Obecní   knihovna – pasování prvňáčků na čtenáře

Adventní   vazba

Exkurze   na poště

Dějepisný   a vlastivědný projekt se ZŠ Jankov

Taek-wondo   – ukázka a pravidelné tréninky

Atletiská   všestrannost Votice

Výuka   AJ – „Mysli anglicky“ – pí Střelková

Tancuj   a nedrob – p. Havelka

Farma   Vyšetice – Den Země – pí Bicanová

„Tonda   Obal na cestách“

Účast   na charitativních sbírkách fondu „Sidus“ a „Život dětem“

Celoroční   spolupráces Okrašlovacím spolkem Miličín a s dalšími subjekty   v obci

Eurorébus

„Česko   zpívá koledy“

Týden   knihoven

Projekt   „Krokus“

Olympijský   běh

Výlet   do Mirakula

Plavecký   výcvik

Projektové   dny na SPŠ Tábor

Projekt   „Veselé zoubky“

Základy   resuscitace

Výroba   propolisových mastí a svíček s panem Dvořákem

Výukový   pořad o včelách s panem Dvořákem v MŠ

Náslechová   hodina pro rodiče předškoláků

Kroužek   Předškolák v MŠ

Kroužek   Angličtina v MŠ

 

 

Významné akce školy

Vánoční   koncert ZUŠ Votice

Divadlo   Tábor

Další   divadelní představení přímo v MŠ

Velikonoční   výstava

Mikulášská   nadílka

Drakiáda

Dětský   karneval

Vánoční   besídky

Fotografování

Slavnostní   rozloučení s předškoláky v MŠ

Ekoprogramy   v MŠ z Fauny

Výtvarné   tvoření v MŠ s lektorkou

Péče   o chrup dětí v MŠ

Pyramidáček   – o zdravé výživě v MŠ

„Svět   bubnů“ v MŠ

Besídka   v MŠ pro rodiče

Exkurze   MŠ v knihovně, v zahradnictví

MŠ   – návštěva 1. třídy ZŠ

Masopust   v MŠ

Výstava   přírodnin a kuriozit

Loučení   s deváťáky

Zimní   olympiáda v MŠ

Vánoční   výtvarné dílny a společné hry dětí a rodičů

Hravá   adaptační odpoledne s předškoláky

Výlet   MŠ na Čapí hnízdo

Nocování   předškoláků v MŠ

Akce k prevenci sociálně patologických jevů

V   podstatě všechny konané akce školy, nabídka zájmových kroužků a tvořivých   dílen

Sportovní   dny

Typtův   pohár

Fotbalový   turnaj

Atletiská   všestrannost Votice

Mikulášská   nadílka

Zdravé   zoubky

Nocování   ve škole

Školní   výlety a exkurze

Vaření   ve škole

Šipkovaná

Vánoční   soutěže

Příprava   dárků ke dni matek

Velikonoční   soutěže

Přednáška   Policie v MŠ

Požární   ochrana očima dětí

Recyklohraní

Malujeme   s muzeem

Soutěž   votické knihovny

Společné   setí a sázení dětí ze ZŠ a MŠ

Sázení   ovocných stromů a keřů na zahradě MŠ

Exkurze   k chovatelce psů – MŠ

Výlety   pro 1. stupeň v praze během prázdnin

KPBI   – informatika

Čapí   hnízdo

Matematická   a logická olympiáda

Projekt   Karel IV.

Příměstské   tábory

Soutěž   Erorebus Praha (krajské kolo)

Vzdělání   a řemeslo ČB

Akce k environmentální výchově

Drakiáda

Podzimní   výstava přírodnin a kuriozit

Sběr   kaštanů a žaludů

Sběr   hliníku

Sběr   starého papíru

Projekt   třídění odpadu

Spolupráce  se stanicí zraněných živočichů Hrachov –   besedy a návštěvy

Den   Země

Dětský   den

Sběr   starého papíru, PET víček

Zdobení   stromků v lese na vánoce

Otvírání   zahrádky MŠ a hledání velikonočního zajíčka

Vítání   broučků

Jarní   úklid školní zahrady

Vycházka   k bledulím

Vycházka   MŠ do Perek – čištění studánky a pozorování mraveniště

Společné   osázení a osetí záhonů MŠ a ZŠ

Zeměpisná   a biologická olympiáda

Adventní   vazba

Zvířátka   ze sněhu

Ovoce   a zelenina do škol

Fyzikální   projekt – „Zlatá nit – Sluňákov“

Odpadový   den Votice

Projekt   „72 hodin“ – sázení stromků v Miličíně

Úspora   energie – mezinárodní projekt

Botanická   zahrada Tábor + jumping

Fyzikální   projekty

Soutěž   „Hádej a toč“

Ekoprogramy   v MŠ z Fauny

Myslivci   v MŠ

Výlet   na farmu do Mezna - MŠ

 

7.2 Účast žáků školy v soutěžích

 

Název soutěže

Účast žáků

Umístění

Krajské kolo soutěže Eurorébus

3. až 9. ročník ZŠ

 

Kraj pro bezpečný internet

4. až 7. ročník ZŠ

 

Tuta Vie Vitae – bezpečná cesta životem pro občana EU

2. st. ZŠ

2. místo v okresním kole

Požární ochrana očima dětí

Celá škola

Dvě první místa ve výtvarných soutěžích

Soutěž votické knihovny – O nejlepší kraslici

2. st. ZŠ

 

Recyklohraní

Celá škola

 

Sapere – vědět jak žít

 

2. místo v okresním kole

Soutěž Klubu mladých čtenářů

Celá škola

1. místo

Malujeme s muzeem

2. st. ZŠ

 

Zeměpisná olympiáda

2. st. ZŠ

 

Hodina kódování

Celá škola

 

Soutěž v úspoře energie

2. st. ZŠ

 

Matematická olympiáda

Celá škola

 

 

7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích

 

Název soutěže

Počet žáků

Umístění

Atletická všestrannost

1. st. ZŠ

5. místo

O pohár města Votice

Chlapci 2. stupně

5. místo

Sálový fotbal v Benešově

Chlapci 2. stupně

 

 

 

Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na   veřejnosti:

Kromě vyjmenovaných akcí a soutěží je na naší škole pro   žáky široká nabídka zájmových kroužků. V odpoledních hodinách je žákům   třikrát týdně volně přístupná počítačová učebna.

Všechny mimoškolní aktivity mají přispět k rozvoji   žáků a k prevenci sociálně patologických jevů.

 

 

 

 

 

8.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

ČŠI školu ve školním roce 2015/2016 nenavštívila.

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2015

a) výnosy

1. celkové výnosy: 9 270 045,16

2. dotace od kraje: 7 055 134,-

3. dotace od obce: 1 222 000,-

4. výnosy za stravné: 680 764,-

5. poplatky za družinu: 20 000,00

6. poplatky za MŠ: 63 267,-

7. ostatní výnosy (úroky z bankovních účtů, použití rezervního fondu):  228 880,16

b) náklady

1. investiční náklady celkem: 0,-

2. neinvestiční náklady celkem: 9 178 628,96  a z toho

- náklady na platy pracovníků školy: 5 252 965,-

- odvody FKSP: 52 530,-

- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění: 1 777 543,-

- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky: 24 473,-

-vzdělávání pedagogických pracovníků: 22 710,-

- ostatní provozní náklady: 2 048 407,96

c) Hospodářský výsledek za rok 2013: 91 416,20  Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Miličíně 30. 8. 2016                                              Věra Maršálková, ředitelka