Kontaktujte nás: 731 410 043 | skola@milicin.cz

ŽÁDOST O PŘESTUP ŽÁKA Z JINÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

Žadatel:

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce žáka: _____________________________________

Bydliště: __________________________________________________________________

Telefon, e-mail: ______________________________________________________________

 

Správní orgán, jemuž je žádost doručována:

 

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov,


ředitelka školy Mgr. Marcela Škramlíková

 

Podle ustanovení § 49, odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

žádám o přestup svého syna/své dcery:

 

Jméno a příjmení: ____________________________________________________________

Bydliště: ____________________________________________________________________

Datum narození (RČ): _________________________________________________________

 

 

ze základní školy (název, adresa, ročník)

 

______________________________________________________________

 

do Základní školy a Mateřské školy Miličín okres Benešov

 

Zákonní zástupci žáka se dohodli, že záležitosti spojené s přestupem na jinou základní školu

 

bude vyřizovat

 

zákonný zástupce (jméno a příjmení): ____________________________________________

 

 

 

V Miličíně dne _________________

 

 

Podpis žadatele _______________________________