Kontaktujte nás: 731 410 043 | skola@milicin.cz

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 

Žadatel:

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:

 

______________________________________________________________

 

Bydliště:

 

______________________________________________________________

 

Správní orgán, jemuž je žádost doručována:

 

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov, ředitelka školy Mgr. Marcela Škramlíková

 

Žádost

 

Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

žádám o přijetí k povinné školní docházce v Základní škole a Mateřské škole Miličín okres

 

Benešov od školního roku ______________

 

jméno dítěte _______________________________ datum narození___________________

 

bydliště ______________________________________________________________

 

Byl(a) jsem poučen(a) o možnosti odkladu školní docházky.

 

Prohlašuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte.

 

V Miličíně dne _________________

 

 

Podpis žadatele _______________________________