ZŠ a MŠ Miličín
ZŠ a MŠ Miličín

Stravovací řád 2022/202

stravovací řád zde (65.7 kB)

 

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov

                       travovací řád školní jídelny

Č.j.: S 01/22

Platnost od: 1. 9. 2022

Účinnost od: 1. 9. 2022

 

1. Přihlášení ke stravování

Každý strávník školní jídelny (zákonný zástupce žáka) je povinen vyplnit „Závaznou přihlášku ke stravování“. Nesprávně, nebo neúplně vyplněné přihlášky ke stravování nebudou přijaty. Po vyplnění přihlášky je strávník automaticky přihlášen ke stravování na každý den, pokud se neodhlásí  nebo v přihlášce  neuvede  pouze dny, kdy se bude stravovat

(tzv. „nepravidelný strávník“)

2. Způsoby platby stravného

Pouze formou inkasa z účtu zákonného zástupce strávníka. Na základě zajištění souhlasu u svého peněžního ústavu, který zajistí zákonný zástupce a daný formulář předá vedoucí ŠJ. Převodní transakce (platby stravného) již zajišťuje vedoucí ŠJ, a to vždy sedmnáctého dne daného měsíce.

Platby se provádí za skutečně projedené obědy v daném měsíci. Částka za stravné je vyčíslena následující měsíc. 

Neplacení stravného není důvodem pro vyřazení ze stravování. V případě, že zákonný zástupce dítěte opakovaně nedodrží podmínky stanovené pro úhradu stravného, bude písemně upozorněn na neuhrazení úplaty. V takovém případě bude postupováno formou dohody a stanovení podmínek pro úhradu stravného.

3. Cena stravy – dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 463/2011 Sb.

Mateřská škola – strávníci do 6 let

Celý den         46,-  Kč                       přesnídávka              12,- Kč 

                                                           oběd                         23,- Kč

                                                           odpolední svačina    11,- Kč

Mateřská škola – strávníci od 7 let

Celý den          48,-  Kč                      přesnídávka              12,- Kč

                                                           oběd                          24,- Kč  

                                                           odpolední svačina     12,- Kč

Základní škola

1. až 4. ročník             32,- Kč

5. až 8. ročník             33,- Kč           

9. ročník                      35,- Kč            (patnáctiletí žáci        35,- Kč)

 

Cizí strávníci             80,- Kč

 

Zaměstnanci školy    45,- Kč

 

4. Odhlášky

Odhlašování stravování je třeba provést den předem, nebo do 8 hodin ráno daný den. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel!

V případě onemocnění žáka je podle ustanovení vyhlášky č. 463/2011 Sb., o školním stravování, v platném znění, se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení považuje za pobyt ve škole. Z výše uvedeného vyplývá, že pouze první den nemoci dítěte má dítě a žák právo odebrat oběd do „jídlonosičů“ ve stanovenou dobu.

 Odhlásit obědy je možné:

- osobně ve školní jídelně

- telefonicky – tel.: 731 495 613

- mailem- rvinduskova@skolamilicin.cz

 

Hromadné odhlášky

Žáci jsou automaticky odhlášeni na všechny prázdniny stanovené MŠMT. Dále jsou žáci odhlašováni hromadně na akce školy konané mimo školu (výlety, soutěže, kurzy, apod.).

Tyto odhlášky zajišťuje třídní učitel nebo pedagog, který danou akci zabezpečuje a to 10 dní před akcí

Stravování žáků ZŠ v době prázdnin

Podle ustanovení §zákona č. 472/2011 Sb., školský zákon, v platném znění, se školní stravování uskutečňuje pouze v době pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se nepovažuje pobyt ve školní družině v době, kdy není školní docházka (prázdniny a ředitelské volno). Pokud je školní jídelna v tyto dny v provozu, mohou se žáci stravovat za cenu jako cizí strávníci.

V době, kdy nebude provoz v základní škole (ředitelské volno, technické důvody aj…) je možné zajistit stravování dětí z  mateřské školy

5. Doba výdeje jídla

Doba výdeje oběda

Pro žáky ZŠ je doba výdeje oběda stanovena od 11,30 do 13,45 hodin.

Pro cizí strávníky je doba výdeje oběda stanovena:

Od 11, 00 do 11, 30 hod

Výše uvedená výdejní doba platí v nejnutnějším případě i pro výdej do jídlonosičů, (které si strávník přinese před výdejem oběda k výdejnímu okénku, nenechává je dopředu ve školní jídelně).

Doba výdeje jídla pro MŠ

Přesnídávka                  9,00 hodin                (zajišťuje kuchařka pí Vrtišková, Homolová)

Oběd                           12,00 hodin           (zajišťuje paní kuchařka pí Homolová a školnice                                                                     MŠ pí. Pohanová)

                                    12,00 až 12,30 hod.   pro horní oddělení MŠ, které se stravuje ve                                                                         školní jídelně

Odpolední svačina      14,30 hodin                (zajišťuje kuchařka pí Vrtišková, Homolová).

 

6. Zajištění dozoru nad žáky ZŠ, provoz školní jídelny

Vyučující poslední vyučovací hodiny dané třídy odvedou žáky do školní jídelny, kde je předají učiteli konajícímu dozor ve školní jídelně.

Při čekání na jídlo a při jídle zachovávají žáci pravidla slušného chování. Na chování žáků ve školní jídelně dohlíží určený dozor.

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě, u jídla žáci zachovávají klid. Po dojedení oběda si žáci své místo po sobě zkontrolují, případné nečistoty odstraní, zasunou židle.

Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní potřebná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Neprodleně nechá podlahu osušit.

Žáci, kteří se během čekání na jídlo chovají nevhodně, budou vykázáni mimo jídelnu a strava jim bude podána jako posledním.

Bez vědomí personálu školní jídelny se nesmí odnášet inventář, jako jsou sklenice, talíře a příbory, mimo školní jídelnu. Žádáme strávníky, aby se ohleduplně chovali k majetku v prostorách Školní jídelny.

Nesmí se odnášet strava, která není plně zkonzumována, např. v dózách, krabičkách atd.

Strava je určena k okamžité spotřebě!

Pedagogický dozor, dodržuje stanovený čas příchodu strávníků - žáků do školní jídelny.

 

7. Stravování zaměstnanců školy

Zaměstnanci školy mají nárok vyplývající z kolektivní smlouvy na příspěvek na stravování ve školní jídelně ve výši 20,- Kč na zaměstnance na jeden oběd, zbývající částku ve výši 25,- Kč

hradí zaměstnanec z vlastních prostředků. Možnost čerpání příspěvku na stravování mají pracovníci, kteří ten den vykonávali práci spojenou s pracovní náplní v místě svého pracoviště nejméně v délce 3 hodin pracovní doby (výjimka: sportovní aj. aktivity se žáky mimo školu, distanční výuka a nařízená práce z domova), pokud si neuplatnili stravné v cestovním příkazu, distanční výuka a nařízená práce z domova.

 

Závěrečná ustanovení:

  1. Zrušuje se předchozí znění stravovacího řádu ze dne 1. 9. 2021, č. j. S02/21. Uložení směrnice v archivu školy se řídí skartačním řádem pro školy a školská zařízení.
  2. Zaměstnanci školní jídelny byli s tímto řádem seznámeni dne: 26. 8. 2022 Zákonní zástupci nezletilých strávníků a strávníci byli o vydání řádu informováni prostřednictvím informačního letáku. Řád je pro ně zpřístupněn u vstupu do školní jídelny a na internetových stránkách školy. Tento řád také obdržely i firmy, které se ve školní jídelně stravují jako cizí strávníci.

                                                                                 

V Miličíně   1. 9. 2022                                                          Mgr. Marcela Škramlíková

                                                                                                          ředitelka školy

Jídelna

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
1
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Zvonění

0.hodina - 07:00 - 07:45
1.hodina - 08:00 - 08:45
2.hodina - 08:50 - 09:35
3.hodina - 09:50 - 10:35
4.hodina - 10:40 - 11:25
5.hodina - 11:35 - 12:20
6.hodina - 12:30 - 13:15
7.hodina - 13:25 - 14:10
8.hodina - 14:20 - 15:05
 

Zonerama

Aktuality