ZŠ a MŠ Miličín
ZŠ a MŠ Miličín

Stravovací řád 2023/2024

Stravovací řád ŠJ od 1. 9. 2023 (1).docx (68.11 kB)

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov

                             

                        Stravovací řád školní jídelny

 

 

Č.j.: S 01/23

 

Platnost od: 1. 9. 2023

Účinnost od: 1. 9. 2023

 

1. Přihlášení ke stravování

 

Každý strávník školní jídelny (zákonný zástupce žáka) je povinen vyplnit „Závaznou přihlášku ke stravování“. Nesprávně, nebo neúplně vyplněné přihlášky ke stravování nebudou přijaty. Po vyplnění přihlášky je strávník automaticky přihlášen ke stravování na každý den, pokud se neodhlásí nebo v přihlášce neuvede pouze dny, kdy se bude stravovat

(tzv. „nepravidelný strávník“)

 

 

2. Způsoby platby stravného

 

Pouze formou inkasa z účtu zákonného zástupce strávníka. Na základě zajištění souhlasu u svého peněžního ústavu, který zajistí zákonný zástupce a daný formulář předá vedoucí ŠJ. Převodní transakce (platby stravného) již zajišťuje vedoucí ŠJ, a to vždy sedmnáctého dne daného měsíce.

 

Platby se provádí za skutečně projedené obědy v daném měsíci. Částka za stravné je vyčíslena následující měsíc. 

 

Neplacení stravného není důvodem pro vyřazení ze stravování. V případě, že zákonný zástupce dítěte opakovaně nedodrží podmínky stanovené pro úhradu stravného, bude písemně upozorněn na neuhrazení úplaty. V takovém případě bude postupováno formou dohody a stanovení podmínek pro úhradu stravného.

 

 

 

 

 

 

3. Cena stravy – dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 463/2011 Sb.

 

 

Mateřská škola – strávníci do 6 let

Celý den         51,-  Kč                      přesnídávka              14- Kč  

                                                           oběd                          25,- Kč

                                                           odpolední svačina    12,- Kč

 

Mateřská škola – strávníci od 7 let

Celý den          53,-  Kč                      přesnídávka              14,- Kč

                                                           oběd                          26,- Kč  

                                                           odpolední svačina     13,- Kč

Základní škola

1. až 4. ročník            35,- Kč

5. až 8. ročník            36,- Kč            (patnáctiletí žáci        40,- Kč)

9. ročník                     40,- Kč           

 

Cizí strávníci             90,- Kč

 

Zaměstnanci školy    50,- Kč

 

 

4. Odhlášky

 

Odhlašování stravování je třeba provést den předem, nebo do 8 hodin ráno daný den.

Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel!

 

V případě onemocnění žáka je podle ustanovení vyhlášky č. 463/2011 Sb., o školním stravování, v platném znění, se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení považuje za pobyt ve škole. Z výše uvedeného vyplývá, že pouze první den nemoci dítěte má dítě a žák právo odebrat oběd do „jídlonosičů“ ve stanovenou dobu.

 Odhlásit obědy je možné:

- osobně ve školní jídelně

- telefonicky – tel.: 731 495 613

- e- mailem- rvinduskova@skolamilicin.cz

 

 

Hromadné odhlášky

 

Žáci jsou automaticky odhlášeni na všechny prázdniny stanovené MŠMT. Dále jsou žáci odhlašováni hromadně na akce školy konané mimo školu (výlety, soutěže, kurzy, apod.).

Tyto odhlášky zajišťuje třídní učitel nebo pedagog, který danou akci zabezpečuje a to 10 dní před akcí.

 

Stravování žáků ZŠ+MŠ v době prázdnin

Podle ustanovení §zákona č. 472/2011 Sb., školský zákon, v platném znění, se školní stravování uskutečňuje pouze v době pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se nepovažuje pobyt ve školní družině v době, kdy není školní docházka (prázdniny a ředitelské volno). Pokud je školní jídelna v tyto dny v provozu, mohou se žáci a děti stravovat za cenu jako cizí strávníci. V době letních prázdnin je přihlášení dětí ke stravování v MŠ závazné a platba za obědy bude vyúčtována i v případě neodebrání objednaného jídla.

 

V době, kdy nebude provoz v základní škole (ředitelské volno, technické důvody aj…) je možné zajistit stravování dětí z mateřské školy.

 

 

5. Doba výdeje jídla

 

Doba výdeje oběda

Pro žáky ZŠ je doba výdeje oběda stanovena od 11,30 do 13,45 hodin.

 

Pro cizí strávníky je doba výdeje oběda stanovena:

 

Od 11, 00 do 11, 30 hod

 

Výše uvedená výdejní doba platí v nejnutnějším případě i pro výdej do jídlonosičů, (které si strávník přinese před výdejem oběda k výdejnímu okénku, nenechává je dopředu ve školní jídelně).

 

Doba výdeje jídla pro MŠ

Přesnídávka                  9,00 hodin                (zajišťuje kuchařka pí Vrtišková, Homolová)

Oběd                           12,00 hodin           (zajišťuje paní kuchařka pí Homolová a školnice                                                                         MŠ pí. Pohanová)

                                   12,00 až 12,30 hod.   pro předškolní strávníky MŠ, kteří se stravují ve                                                                        školní jídelně

Odpolední svačina     14,30 hodin                (zajišťuje kuchařka pí Vrtišková, Homolová).

 

 

6. Zajištění dozoru nad žáky ZŠ, provoz školní jídelny

 

Vyučující poslední vyučovací hodiny dané třídy odvedou žáky do školní jídelny, kde je předají učiteli konajícímu dozor ve školní jídelně.

Při čekání na jídlo a při jídle zachovávají žáci pravidla slušného chování. Na chování žáků ve školní jídelně dohlíží určený dozor.

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě, u jídla žáci zachovávají klid. Po dojedení oběda si žáci své místo po sobě zkontrolují, případné nečistoty odstraní, zasunou židle.

Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní potřebná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Neprodleně nechá podlahu osušit.

Žáci, kteří se během čekání na jídlo chovají nevhodně, budou vykázáni mimo jídelnu a strava jim bude podána jako posledním.

Bez vědomí personálu školní jídelny se nesmí odnášet inventář, jako jsou sklenice, talíře a příbory mimo školní jídelnu. Žádáme strávníky, aby se ohleduplně chovali k majetku v prostorách Školní jídelny.

Nesmí se odnášet strava (oběd, určený k okamžité spotřebě), která není plně zkonzumována, např. v dózách, krabičkách atd. Nevztahuje se na balené mléčné výrobky, ovoce a doplňkový sortiment.

 

 

Strava je určena k okamžité spotřebě!!!

 

 

Pedagogický dozor, dodržuje stanovený čas příchodu strávníků - žáků do školní jídelny.

 

 

7. Stravování zaměstnanců školy

 

Zaměstnanci školy mají nárok vyplývající z kolektivní smlouvy na příspěvek na stravování ve školní jídelně ve výši 22,- Kč na zaměstnance na jeden oběd (příspěvek FKSP), zbývající částku ve výši 28,- Kč hradí zaměstnanec z vlastních prostředků inkasní platbou. Možnost čerpání příspěvku na stravování mají pracovníci, kteří ten den vykonávali práci spojenou s pracovní náplní v místě svého pracoviště nejméně v délce 3 hodin pracovní doby (výjimka: sportovní aj. aktivity se žáky mimo školu, distanční výuka a nařízená práce z domova), pokud si neuplatnili stravné v cestovním příkazu.

 

 

Závěrečná ustanovení:

  1. Zrušuje se předchozí znění stravovacího řádu ze dne 1. 9. 2022, č. j. S01/22. Uložení směrnice v archivu školy se řídí skartačním řádem pro školy a školská zařízení.
  2. Zaměstnanci školní jídelny byli s tímto řádem seznámeni dne: 30. 8. 2023 Zákonní zástupci nezletilých strávníků a strávníci byli o vydání řádu informováni prostřednictvím informačního letáku. Řád je pro ně zpřístupněn u vstupu do školní jídelny a na internetových stránkách školy. Tento řád také obdržely i firmy, které se ve školní jídelně stravují jako cizí strávníci.

 

 

 

 

                                                                                  ...................................................................

V Miličíně   1. 9. 2023                                                         Mgr. Marcela Škramlíková

                                                                                                          ředitelka školy

 

Jídelna

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28
1
29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
2
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Zvonění

0.hodina - 07:00 - 07:45
1.hodina - 08:00 - 08:45
2.hodina - 08:50 - 09:35
3.hodina - 09:50 - 10:35
4.hodina - 10:40 - 11:25
5.hodina - 11:35 - 12:20
6.hodina - 12:30 - 13:15
7.hodina - 13:25 - 14:10
8.hodina - 14:20 - 15:05
 

Zonerama